FEDERACIÓN UNIÓN DE COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS
BER-LARGAS DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
FIESTA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO AUTONÓMICO, 2019
Sin categoría
El Reglament

REGLAMENT DE

RÈGIM INTERN

Índex

CAPÍTOL I.- Organització de la Festa i el seu règim

CAPÍTOL II.- Dels actes que comprén

CAPÍTOL III.- Dels personatges festers

CAPÍTOL IV.- De les Comparses i la seua actuació festera

CAPÍTOL V.- Dels socis o festers

CAPÍTOL VI.- Dels òrgans de govern, administració, gestió i consulta

•      Assemblea General

•      Junta Directiva

–    Elecció dels membres de la Junta Directiva. Procediment electoral

•      Òrgans col·laboradors de govern, administració, gestió i consulta

–    Junta de Presidents

–    Comissió Econòmica

–    Comissió de Disciplina

CAPÍTOL VII.- Règim documental

CAPÍTOL VIII.- Règim econòmic

CAPÍTOL IX.- Extinció i dissolució de la Federació. Fusió. Absorció, Segregació i Liquidació

CAPÍTOL X.- Honors i Sancions

CAPÍTOL XI.- Règim disciplinari i jurisdiccional

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

CAPÍTOL I.   Organització de la Festa i el seu règim

Article 1.- La Festa de Moros i Cristians és la simbòlica representació anual d’uns fets suposadament esdevinguts en els segles XI o XII, amb els quals la vila de Sant Vicent del Raspeig commemora, en honor al seu patró, Sant Vicent Ferrer, les lluites entre els exèrcits cristians i mahometans.

Article 2.- La Festa de Moros i Cristians se celebra tradicionalment la setmana següent a la Pasqua de Resurrecció, els dies divendres, dissabte, diumenge, dilluns i dimarts.

Si alguna circumstància extraordinària així ho exigira, l’Assemblea General de la Federació de Comparses podrà acordar i proposar a l’Il·lm. Ajuntament els dies que s’haja de celebrar.

Article 3.- La Festa de Moros i Cristians està organitzada, representada i regida per la Federació de Comparses denominada, Unió de Comparses de Moros i Cristians Ber- Llargas.

Article 4.- La Festa es regirà pels Estatuts de la Federació, la present ordenança que ho desenvolupa, les instruccions i les decisions de la Junta Directiva de la Federació de Comparses.

Article 5.- La Junta Directiva de la Federació donarà cada any les instruccions complementàries que es precisen, per als festers, comparses i membres de la Junta Directiva, amb indicació d’horaris i formalitats.

Article 6.- La necessitat de superació i perfeccionament exigix que esta ordenança puga ser modificada totalment o parcialment per l’Assemblea General, segons es dispose en els Estatuts de la Federació.

Article 7.- La Federació de Comparses mantindrà l’orde fester, tant en els actes en si, com el seu desenvolupament al carrer, per a això sol·licitarà a les autoritats municipals la col·laboració necessària.

Article 8.- La Federació de Comparses assegurarà, amb els contractes precisos i fins a un límit raonable, els accidents que puguen ocórrer en els actes de Festa, en les persones dels festers i persones vinculades en el desenvolupament d’esta.

Article 9. – També assegurarà amb el mateix límit, la responsabilitat civil que poguera recaure sobre la Federació de Comparses o els festers, pels perjuís que pogueren causar a tercers en actes de Festa.

Les Comparses vindran obligades a presentar a la Federació de Comparses, una assegurança de responsabilitat civil fins a un límit raonable pels accidents que puguen ocórrer en el seu local social, així com també en les instal·lacions provisionals com a carpes, esteses o tancats en la via pública durant el desenvolupament de les Festes.

D’igual forma totes les Comparses que posseïsquen un local social propi o arrendat estaran obligades a presentar una assegurança de responsabilitat civil, d’idèntiques característiques a l’esmentat en el paràgraf anterior, durant tot el temps que el local siga de gaudi públic.

Este document serà presentat per les Comparses 15 dies abans del Dia del Pregó de Festes. La no presentació del requisit desenvolupat en el paràgraf anterior serà motiu suficient per a sol·licitar a l’autoritat municipal la no autorització d’obertura del local social d’esta Comparsa durant el desenvolupament de les Festes.

Article 10.- Les Comparses com a socis de la Federació, vindran obligades a contribuir econòmicament segons el regulat en l’article 18.1 dels Estatuts de la Federació. La quota anual ordinària serà abonada amb el següent criteri:

Les Comparses ingressaran la part corresponent de les quotes dels socis en el compte bancari de la Federació, en els següents tres terminis:

1r pagament: en la primera quinzena de setembre.

2n pagament: mes de desembre.

3r pagament: 30 dies abans del Dia del Pregó de Festes.

Els dos primers rebuts seran per una quantia econòmica igual al 33% del total abonat en l’exercici anterior.

L’últim pagament serà per una quantia suficient per a liquidar el total de les quotes ordinàries que les Comparses hagen de satisfer, segons el llistat definitiu que entregaran en un termini màxim de 30 dies abans de començar les Festes.

La Junta Directiva podrà proposar, per a la seua aprovació, a l’Assemblea General Ordinària, l’augment de quotes; si no hi haguera un augment de quotes, es podrà aplicar automàticament un augment equivalent a l’IPC de l’últim any

En aplicació de l’article 14 de l’Estatut de la Federació, les quotes dels socis de la Federació es dividixen en dos, de 0 a 13 anys i des dels 14 anys. Els qui tinguen 14 anys el Dia del Pregó pagaran la quota anual que corresponga a eixa edat

L’incompliment d’alguna de les obligacions que s’han descrit en els paràgrafs anteriors tindrà, com a penalització, el pagament dels interessos bancaris corresponents, amb la pèrdua temporal dels drets festers i la no participació en els actes que poguera organitzar la Federació de Comparses.

Si es comprovara amb posterioritat que en alguna Comparsa han participat més festers que els inicialment presentats, esta Comparsa queda obligada a l’abonament de les quotes ordinàries d’estos festers, abans de 30 dies a comptar des del moment que es comunique, per escrit, esta anomalia.

Article 11.- Les Comparses, com a socis de la Federació, sempre que sol·liciten peticions i permisos a l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, hauran d’efectuar-los sempre a través de la Secretaria General de la Federació.

Volver al Indice —->

Capítol II. Dels actes que comprén     

Article 12.- La Festa de Moros i Cristians pròpiament dita es compon d’una trilogia festera i alguns actes preparatoris els horaris dels quals, itineraris i formalitats s’acomodaran als tradicionals, fins on siga possible.

Article 13.- La Federació de Comparses, sense embrague, acordarà tots els anys el procedent sobre estos actes i publicarà el seu programa de festes que es farà extensiu a tots els festers.

Article 14. Mig Any Fester.

Se celebrarà l’última setmana de setembre, durant els dies divendres, dissabte i diumenge.

El dissabte se celebrarà la desfilada de totes les comparses, amb els recorreguts tradicionals que seran marcats per la Federació.

L’orde de la desfilada serà el tradicional, on el Bàndol Cristià precedix al Bàndol Moro. Tots els festers que participen en la desfilada vestiran exclusivament el vestit oficial del seu Comparsa i no es permetrà l’ús de peces de vestir alienes a este.

Tot nou fester, a primers de setembre, haurà d’estar donat d’alta en els llistats de la Federació, a l’efecte d’uniformitat respecte a l’esmentat anteriorment.

Les noves altes, després de comunicació a la Federació, podran anar vestits amb una indumentària festera sempre el més concorde possible amb el vestit oficial de la Comparsa en la qual desfilen.

Totes les comparses assistiran a la desfilada sense portar gens especial en la seua formació. En el cas excepcional que una comparsa celebre un motiu d’especial rellevància o càrrec fester, sol·licitaran de la Junta Directiva el corresponent permís, amb indicació del que acompanyarà al seu Comparsa en la desfilada, per al seu estudi i aprovació.

La Junta Directiva de la Federació habilitarà un espai prou ampli i el dotarà de la infraestructura necessària fins a un límit raonable, com ara taules, cadires, electricitat, aigua, equip de so, i tot allò que s’estime necessari perquè els festers de les Comparses que es troben donats d’alta en la Federació puguen realitzar actes de convivència.

El diumenge al matí se celebrarà una diana amb recollida dels Càrrecs Festers en els seus domicilis amb una banda de música habilitada per la Federació de Comparses, desplaçant-se al recinte fester previst i al final de la diana es degustarà un esmorzar fester.

D’igual forma, i en el mateix espai abans descrit, la Junta Directiva de la Federació realitzarà el diumenge les activitats i concursos que s’hagen acordat prèviament i que per a tal fi s’editaran les bases dels concursos i els mitjans necessaris per al seu desenvolupament.

Per a la ubicació en l’espai habilitat per a les Comparses s’estarà a la designació que establisca la Junta Directiva.

Les Comparses federades que desitgen celebrar algun acte en el seu local social durant la celebració del Mig Any Fester ho sol·licitaran per escrit per a la seua tramitació davant les autoritats locals.

Les comparses realitzaran esta sol·licitud d’obertura sota la seua estricta i única responsabilitat.

Article 15.- Els actes preparatoris abasten:

15.1. Presentació de Càrrecs Festers a les autoritats.

Els presidents de les Comparses amb Càrrec Fester o un representant de la Federació, seran els encarregats de presentar en este acte a les persones que exerciran els Càrrecs Festers de Capitanies i Alferecías en les pròximes Festes.

Els festers que representaran els Càrrecs Festers firmaran en el Llibre d’Honor, sent primer els Capitans i Bandereres, i a continuació els Alferes i els seus acompanyants. Estos festers rebran la insígnia de la Federació de Comparses amb el distintiu de plata.

Les Comparses que ostenten els Càrrecs Festers rebran un pergamí de la Federació que indicarà el Càrrec Fester que han d’exercir.

Totes les Comparses aportaran les seues banderes per a major lluïment de l’acte.

En el cas de realitzar-se la presentació de manera conjunta amb la Comissió Municipal de Festes, tots els representants de la Festa amb similar categoria (Reines de la Festa, Capitans i Bandereres, Alferes i acompanyants) hauran d’estar al mateix nivell.

15.2. Presentació de Càrrecs Festers.

La Federació de Comparses designarà la data i el lloc on s’efectuarà la presentació i crearà les normes necessàries per a fixar les aportacions de persones o coses que les Comparses acceptaran per a major lluïment de l’acte i, la decisió del qual de la Junta Directiva serà inapel·lable.

Els Càrrecs Festers sortints podran imposar corbatines de record a les seues banderes. Així mateix, els Càrrecs Festers sortints rebran un pergamí commemoratiu del seu any de càrrec.

Les Comparses sortints podran, si és eixa la seua intenció, ser acompanyades per una banda de música degudament uniformada fins al peu de l’escenari, interpretant únicament peça de música festera i a no realitzar, esta banda de música, girs cap al públic o autoritats, quedant obligades a acatar les indicacions de les persones responsables de l’acte.

15.3. Concert de Música Festera.

La Federació fixarà la data, el lloc i l’agrupació musical que realitzarà este Concert, ajustant-se el màxim possible a les dates de celebració dels actes de germanor del Mig Any.

15.4. Ambaixada Infantil.

Este acte fester, que es realitza per primera vegada en les Festes de 2015, se celebrarà en la vesprada del dimarts següent a la Pasqua de Resurrecció. L’edat dels participants en l’Ambaixada Infantil, serà de 0 a 13 anys.

15.5. Entraetes.

Se celebraran els dies dimecres i dijous següents a la Pasqua de Resurrecció, participant el Bàndol Cristià el dimecres i el Bàndol Moro el dijous.

No obstant això, les Comparses que desitgen realitzar entraetes pròpies, estaran a les normes que la Federació dicte per a estos actes, amb indicació de dates, horaris, itineraris, etc., i sempre serà ben entés que totes les despeses seran per compte de la Comparsa sol·licitant.

La Federació de Comparses dotarà de les bandes de música necessàries per al normal desenvolupament dels actes del dimecres i dijous. Per al major lluïment de l’acte, la Federació podrà sol·licitar una vessa econòmica entre les Comparses federades.

S’autoritza les Comparses l’ús i gaudi de les seues pròpies bandes de música per a les entraetes oficials sempre que es notifique a la Junta Directiva, amb la deguda antelació, i es presente obligatòriament el contracte d’esta actuació. Cada comparsa participarà amb el mateix tipus d’abillament, sense portar cap peça festera, de cap índole.

En estos actes els festers vestiran de manera correcta, no sent admissible l’ús del vestit oficial de la Comparsa, evitant-se la utilització parcial de peces festeres que formen part del vestit oficial de la Comparsa al costat de peces que no ho siguen.

Totes les Comparses assistiran a les entraetes sense portar gens especial en la seua formació. En el cas excepcional que una Comparsa celebre un motiu d’especial rellevància o càrrec fester, sol·licitaran a la Junta Directiva el corresponent permís, amb indicació del que acompanyarà a la Comparsa en les entraetes, per al seu estudi i aprovació.

La Junta Directiva desenvoluparà per a estos actes una ordenança en la qual es regularà el seu compliment i tot allò que considere d’interés per al millor desenvolupament dels actes.

15.6. Divendres de Pregó.

A. Entrada de Càrrecs Festers.

B. Entrada de Bandes de Música

C. Pregó de Festes.

D. Entrada del Fester.

A. Entrada de Càrrecs Festers.

L’efectuaran tots els Càrrecs Festers de la Federació, tant majors com infantils, Ambaixadors i membres de la Junta Directiva de la Federació, amb vestit de carrer i sense cap abillament fester.

Les bandereres Cristiana i Mora portaran les seues respectives banderes de bàndol.

La Federació de Comparses facilitarà la banda de música que acompanye als Càrrecs Festers.

B. Entrada de Bandes de Música.

Assistiran 3 components per Comparsa, portant la seua bandera, vestiran amb vestit de carrer i sense cap abillament fester.

L’orde de l’entrada serà el tradicional, participant primer el Bàndol Cristià i a continuació el Bàndol Moro, amb l’excepció de les 4 bandes de les comparses de càrrec, que desfilaran les últimes.

Les Comparses vindran obligades a presentar una banda de música amb més de 25 músics i la peça a interpretar serà un pasdoble, per a la confecció del corresponent programa.

Les bandes de música podran assistir a este acte amb la seua bandera i tots els seus components vestiran el seu uniforme complet, no permetent-se l’ús de peces que no siguen adequades a l’acte que es desenvolupa.

C. Pregó de Festes.

Els Càrrecs Festers de la Federació assistiran al Pregó des del lloc designat per l’Ajuntament.

Els capitans o representants de cadascuna de les Comparses federades seran portadors de la seua bandera i ocuparan un lloc delimitat per a tal fi, per la Junta Directiva de la Federació. No portaran cap abillament fester i vestiran amb vestit de carrer.

En finalitzar el mateix, les bandes designades per la Federació, interpretaran l’Himne al Fester, i posteriorment l’Himne a Sant Vicent.

D. Entrada del Fester.

Començarà després de la finalització del Pregó i s’estarà a l’itinerari i normes que la Junta Directiva emeta sobre aquest tema.

Tots els festers que participen vestiran exclusivament el vestit oficial de les seues Comparses. No es permetrà l’ús de peces de vestir alienes a este, amb l’excepció a este compliment d’aquelles persones que hagen assistit a l’Entrada de Bandes representant al seu Comparsa, que podran vestir amb vestit de carrer.

L’orde serà primer el Bàndol Cristià seguit pel Bàndol Moro i a continuació els Càrrecs Festers de la Federació i els membres de la Junta Directiva acompanyats per una banda de música.

Article 16.- La Trilogia Festera comprén els actes que es descriuen a continuació i en tots ells s’usarà el vestit fester, distintiu genuí de cadascuna de les Comparses, amb les excepcions que la Junta Directiva acorde si és el cas.

DISSABTE:

Entrada Cristiana.

Ambaixada Mora.

DIUMENGE:

Diana bàndol cristià.

Entrada Infantil.

Entrada Mora.

Salves al Patró.

DILLUNS:

Diana bàndol moro.

Ofrena de flors.

Missa del Patró. Processó.

DIMARTS:

Diana de Càrrecs Festers.

Ambaixada Cristiana.

Article 17.- Per als diversos actes de festa, les Comparses adoptaran normalment les següents formacions, excepte en els casos que la Junta Directiva acorde un altre tipus de formació.

17.1. Les Entrades.

a. Entrada Cristiana

S’efectuarà el dissabte a la vesprada i sempre dins de l’itinerari oficial.

L’orde de l’Entrada estarà marcat per l’antiguitat de les Comparses participants del Bàndol Cristià:

Comparsa Cristians, Comparsa Contrabandistas, Comparsa Almogàvers, Comparsa Maseros, Comparsa Nómadas, Comparsa Caballeros Templarios, Comparsa Estudiantes, Comparsa Visigodos, Comparsa Astures y Comparsa Navarros.

D’acord amb este orde, la primera Comparsa ostentarà el Càrrec de Capitania, i la que fa la quinta el Càrrec de Alferecía del Bàndol Cristià. A l’any següent, la Comparsa que va tindre el Càrrec de Capitania passarà a formar al final de l’orde marcat anteriorment, i la que va ostentar el Càrrec de Alferecía tornarà a ocupar el lloc que li corresponga dins d’esta ordenació. Una vegada confeccionat el nou orde de formació, es designarà com serà la Comparsa que ostentarà eixe any cadascun d’estos dos Càrrecs de Alferecía i Capitania.

L’obertura de l’Entrada serà exercida per la Comparsa que ostente el Càrrec de Capitania, i finalitzarà la formació la Comparsa que represente el càrrec de la Alferecía.

b. Entrada Mora

S’efectuarà el diumenge a la vesprada i sempre dins de l’itinerari oficial.

L’orde de l’Entrada estarà marcat per l’antiguitat de les comparses participants del Bàndol Moro:

Comparsa Negros Zulúes, Comparsa Moros Viejos, Comparsa Moros Nuevos, Comparsa Pacos, Comparsa Tuareg, Comparsa Marroc´s, Comparsa Abbasires, Comparsa Almorávides, Comparsa Benimerines, Comparsa Negros Filà Caballo Loco.

D’acord amb este orde, la primera Comparsa ostentarà el Càrrec de Capitania, i la que fa la quinta el Càrrec de Alferecía del Bàndol Moro. A l’any següent, la Comparsa que va tindre el Càrrec de Capitania passarà a formar al final de l’orde marcat anteriorment, i la que va ostentar el Càrrec de Alferecía tornarà a ocupar el lloc que li corresponga dins d’esta ordenació. Una vegada confeccionat el nou orde de formació es designarà com serà la Comparsa que ostentarà eixe any cadascun d’estos dos Càrrecs de Alferecía i Capitania.

L’obertura de l’Entrada serà exercida per la Comparsa que ostente el Càrrec de Capitania, i finalitzarà la formació la Comparsa que ostente el Càrrec de la Alferecía.

c. Normes de desenvolupament de les Entrades

En les Entrades les Comparses portaran filadas de festers com a mínim 8 persones i el cap, distanciades entre si 6 metres (nou passos) aproximadament.

Entre el final d’una banda de música i el començament de les filadas que s’acompanyen per una altra banda de música, dins d’una mateixa comparsa, no es tindrà una distància major de 15 metres.

Entre el final d’una comparsa i l’inici de la següent es tindrà una distància de 20 metres aproximadament.

Totes les Comparses que no ostenten càrrec fester, assistiran a les Entrades sense portar gens especial en la seua formació.

L’obertura de cada Entrada estarà formada pels estendards de la Federació i, per tal motiu, cadascuna de les Comparses de Càrrec aportarà un Fester amb el vestit representatiu del seu Comparsa, més una persona designada per la Federació que portarà l’estendard de Sant Vicent i anirà vestida amb el vestit típic de sanvicenter.

Les Comparses vindran obligades a presentar bandes de música amb un mínim de 25 músics. Tots ells vestiran l’uniforme complet o, en defecte d’això, roba festera com a gel·labes, no permetent-se l’ús de peces de vestir que no siguen adequades a l’acte que es desenvolupa.

Les comparses que porten carrosses seran amb qualsevol tipus de tracció, degudament decorades amb motius festers.

Queda totalment prohibit que tant els festers com els músics tornen per l’interior de la carrera per la qual discorre l’Entrada. D’este comportament seran totalment responsables les respectives Comparses.

Així mateix queda totalment prohibit lluir publicitat, tant en les Carrosses com en els elements utilitzats durant la corresponent Ostentació.

Els caps de les filaes, com a responsables d’estes, hauran de vetlar per complir les ordenances i les indicacions dels Alcaldes de Festes, i tenint explícitament prohibit que es repartisquen objectes, porten o consumisquen begudes, llancen les armes al sòl, ulleres de sol o objectes que no corresponguen al vestit fester, així com, girar la Filada o que s’isquen els seus components de la Filada.

d. Sobre filadas especials

La participació de “Filadas Especials” fora de la tradicional disposició de les Comparses en les Entrades només estarà autoritzada quan la Comparsa sol·licitant tinga eixe any algun Càrrec Fester de la Federació. Esta participació serà acceptada únicament per a l’any de càrrec.

Per a aquelles comparses que desitgen integrar dins de la seua orde habitual en les entrades de cap manera puntual filada especial, commemorativa o de rellevància, hauran de sol·licitar-lo prèviament a la Federació amb una antelació de tres mesos, aportant les explicacions que motiven esta modificació extraordinària en la seua composició.

La Federació serà, en última instància, la que decidirà la possible qualificació de “especial”, i la seua possible inclusió o no.

17.2. Les Ambaixades.

Assistiran els socis arcabuceros de cada Comparsa amb el vestit representatiu d’esta, el capità, la banderera o representants de Comparsa, amb la bandera i serà obligada l’assistència de les bandes de música de les comparses que ostenten el càrrec de capitanies.

Les Comparses de Càrrec Fester podran portar elements d’ostentació per al seu major lluïment del càrrec, sempre que prèviament hagen indicat a la Junta Directiva els detalls d’estos, per al seu estudi i aprovació.

Els festers que participen com arcabuceros, assistiran amb el seu arcabús, espingarda o trabuco (llogat o propi) i que prèviament haja sigut revisat, amb el seu corresponent permís d’armes i es trobe inscrit en la relació de arcabuceros que posseïsca la Junta Directiva de la Federació i portant en un lloc visible el carnet identificatiu.

Es podrà obligar al fet que siguen revisades totes les armes que s’usen en el tret, segons les ordenances vigents a cada moment. La Junta Directiva de la Federació emetrà, per a este acte fester, quantes normes considere convenients i seran d’obligat compliment.

D’igual mode la Junta Directiva dotarà als festers arcabuceros que assistisquen a les Ambaixades de la corresponent assegurança, a fi de tindre cobert qualsevol possible contratemps.

Per tractar-se d’un acte amb ús de pólvora, tots els seus participants hauran d’actuar i acatar les normes establides en l’article 44 d’este Reglament, referent a l’ús d’arcabussos i pólvora.

Escola d’Ambaixadors.

Organisme creat l’any 2016, com un ens amb autonomia pròpia en el seu funcionament, però dependent orgànicament de l’Àrea de Cultura de la Federació “Unió de Comparses de Moros i Cristians “Ber-Largas”.

La finalitat de l’Escola d’Ambaixadors és formar a un grup de persones perquè qualsevol d’elles puga representar el càrrec d’Ambaixador cada any.

Podrà pertànyer a l’Escola d’Ambaixadors qualsevol persona, festera o no, major de 16 anys.

Ser a l’Escola d’Ambaixadors no garantirà, per si només, que es vaja a ser Ambaixador en les Festes.

Els Ambaixadors seran triats, d’entre els alumnes de l’Escola d’Ambaixadors , cada any, per la Federació, després de realitzar una audició.

17.3. Salves al Patró.

Assistiran els Càrrecs Festers i els Capitans i Bandereres o representants de totes les comparses portant les seues banderes, de manera obligatòria.

A més, assistiran 3 arcabuceros per Comparsa, llevat que esta Comparsa no dispose de cap arcabucero registrat. Estos arcabuceros estaran a les indicacions que reben del Cap de Tret.

Els Càrrecs Festers i els de les Comparses se situaran en l’orde i protocol que s’establisca per a tal fi a través de la Junta Directiva.

El Cap de Tret serà designat per la Junta Directiva de la Federació.

17.4. Les Dianes.

Se celebraran dos dianes, una el diumenge i una altra el dilluns.

A la primera assistirà el Bàndol Cristià i a la segona el Bàndol Moro.

L’assistència és obligatòria per a totes les Comparses, que aniran acompanyades per la seua bandera i banda de música, que no podrà tindre menys de 15 músics.

Existirà la possibilitat de compartir una banda de música per part de dos Comparses, com a màxim. Això serà possible sempre que es comunique a la Federació amb 30 dies d’antelació i que estes Comparses pertanguen al mateix Bàndol.

Com a mínim assistirà una filada de components de cadascuna de les Comparses, incloent-se en esta quantitat als arcabuceros de què dispose, tots ells vestiran el vestit oficial de la Comparsa. Per tant, el número mínim serà el d’una filada, comptant comparsistas i arcabuceros.

17.5. Entrada Infantil.

Desfilaran exclusivament els socis menors de 14 anys. La Comparsa que participe en esta Entrada assistirà amb la seua banda de música i bandera.

Les bandes de música que participen en este acte assistiran amb un número mai inferior a 15 músics.

Els festers menors que no puguen desfilar per si mateixos, els seus acompanyants vestiran el vestit oficial de la seua Comparsa. En cas contrari no serà autoritzada la seua participació.

La Federació de Comparses estudiarà les iniciatives que afavorisquen la participació col·lectiva dels festers més xicotets en palanquines, carrosses, etc., amb l’única fi d’intentar suprimir la presència de persones majors d’acompanyament, i així donar més protagonisme als festers infantils, amb l’única fi d’evitar en la mesura del possible la utilització de carrets de bebé.

Les Comparses amb Càrrec Fester podran participar en la desfilada amb allò que consideren apropiat per a representar el seu càrrec, comunicant-ho amb l’antelació suficient per al seu estudi i aprovació. Les altres Comparses no portaran gens especial, però davant possibles excepcions, estes seran estudiades, si ho comuniquen amb trenta dies d’antelació, a la Junta Directiva de la Federació.

17.6. Ofrena de Flores.

És intenció de la Junta Directiva de la Federació el desenvolupar este acte fester com una Entrada més i, per a tal fi, s’articularà tot quant siga necessari per a aconseguir esta fi, però canviant les armes i cascos per flors.

Desfilaran en un primer bloc els Càrrecs Festers del Bàndol Moro juntament amb l’Ambaixador Moro, a continuació, els Càrrecs de Comparsa: Capitans i Bandereres, o els representants de les mateixes acompanyats per la banda de música que aportarà la Comparsa de la Capitania Mora, seguits per la Comparsa de Capitania Mora. En un segon bloc desfilaran els Càrrecs Festers del Bàndol Cristià juntament amb l’Ambaixador Cristià seguits pels Càrrecs de Comparsa del Bàndol Cristià: Capitans i Bandereres o els representants d’estes, amb la banda de música aportada per la Comparsa de la Capitania Cristiana i seguits per la Comparsa de la Capitania Cristiana.

A continuació, participaran la resta de Comparses, situant-se primer el Bàndol Moro, seguit pel Bàndol Cristià. Les Alferecías de cada Bàndol se situaran al final dels seus respectius bàndols.

Tots els festers que assistisquen a este acte, i amb l’única fi de donar-li major brillantor, vestiran el vestit que hagen usat en l’Entrada o el vestit oficial de la seua Comparsa.

Les bandes de música que intervinguen en este acte mai podran ser inferiors a 25 músics.

17.7. Missa del Patró.

Assistiran els Càrrecs Festers de les Capitanies i Alferecías i totes les banderes de les restants Comparses, de manera obligatòria.

Els Capitans i Bandereres o representants de les Comparses no tindran la seua assistència obligada sempre que ho comuniquen amb anterioritat a la Junta Directiva, amb una antelació de 30 dies aproximadament.

Els Càrrecs Festers se situaran en la missa en l’orde i protocol que s’establisca per a tal fi a través de la Junta Directiva.

17.8. Processó.

Assistiran com a mínim el capità, la banderera o dos representants de comparsa amb la bandera de la Comparsa, acompanyats per un mínim d’una filada de festers i la seua corresponent banda de música, que tindrà un mínim de quinze músics.

Els Càrrecs Festers de la Federació, Ambaixadors i membres de la Junta Directiva assistiran obligatòriament i la seua ubicació serà el que determine el protocol d’esta.

Tots els festers que assistisquen a este acte religiós, i amb l’única fi de donar-li major brillantor, portaran el vestit que hagen usat en l’Entrada o amb el seu vestit oficial, degudament registrat com a tal en la Federació. No s’assistirà amb armes i s’anirà descobert.

Existirà la possibilitat de compartir una banda de música per part de dos Comparses, com a màxim. Això seria possible sempre que es comunique a la Federació amb 30 dies d’antelació i que estes Comparses pertanguen al mateix Bàndol.

La formació de les Comparses es realitzarà en la ubicació que en el seu moment determine la Federació per a l’inici d’este acte, i es desenvoluparà en direcció a on es trobe la carrossa del Sant, Sant Vicent Ferrer, que rebrà a totes les Comparses, iniciant estes a continuació la Processó.

17.9. Diana de Càrrecs Festers.

En el matí del dimarts, segon dia de Sant Vicent, es realitzarà una Diana de Càrrecs Festers, prèvia a l’Ambaixada Cristiana, amb la participació dels capitans i bandereres o representants de totes les Comparses més els Càrrecs Festers de les Capitanies i Alferecías Cristiana i Mora i Ambaixadors.

Article 18.- La interpretació dels articles d’este capítol II, així com el seu desenvolupament; quan per qualsevol circumstància puguen resultar de dubtosa aplicació, serà la Junta Directiva la que disposarà el que procedisca i serà obligatori acatar les seues decisions fins a la celebració immediata d’una Assemblea General, en la qual donarà compte i en definitiva, resoldrà.

Article 19.- Si per qualsevol circumstància no es poguera celebrar qualsevol acte, la Junta Directiva de la Federació, d’acord amb l’Excm. Ajuntament, resoldrà el procedent.

Volver al Indice —->

Capítol III. Dels personatges festers   

Article 20.- Es denominen personatges festers aquelles persones que ostenten durant la Festa els càrrecs representatius de les següents figures:

•    Capità Cristià / Capità Moro.

•    Banderera Cristiana / Abanderada Mora.

•    Capità Cristià Infantil / Capità Moro Infantil.

•    Banderera Cristiana Infantil / Banderera Mora Infantil.

•    Alferes Cristià o Alferes Cristiana.

  • Acompanyant de l’Alferes Cristià o de l’Alferes Cristiana (amb la denominació que es determine).

•    Alferes Moro o Alferes Mora.

  • Acompanyant de l’Alferes Moro o de l’Alferes Mora (amb la denominació que es determine).

•    Ambaixador Cristià o Ambaixadora Cristiana.

•    Ambaixador Moro o Ambaixadora Mora.

•    Alcalde General de Festes o Alcaldessa General de Festes.

•    Cronista de Festes.

•    Capità i Banderera o representants de les Comparses.

•    Alcalde de Comparsa o Alcaldessa de Comparsa.

•    Cap o Cap de Tret de Comparsa.

L’acompliment i exercici de les anteriors figures festeres s’ajustarà al que establix l’article 14 de la Constitució espanyola, “els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”, així com al que s’establix per l’article 22 del mateix text legal, que reconeix el dret d’associació.

Article 21.- Els Càrrecs Festers de la Federació són els personatges festers que representen els càrrecs de Capitania i Alferecía i els Ambaixadors dels Bàndols Cristiano i Moro.

Hi haurà un Capità i una Banderera, adult i infantil, per cadascun dels bàndols cristià i moro que, com els seus respectius caps, són les màximes figures de la representació festera, tots ells d’igual rang en l’organigrama fester.

Els xiquets que representen les figures del Capità i la Banderera Infantil, com les màximes figures de la Festa, no podran tindre menys de 7 anys ni més de 14 anys el dia del Pregó de Festes.

Hi haurà un Alferes o una Alferes per cadascun dels bàndols. Serà potestat de les Comparses el determinar si presenten una persona que acompanye a l’Alferes; garantint sempre la paritat de sexes, en este supòsit la seua denominació serà consensuada amb la Junta Directiva de la Federació.

Els representants de les Comparses, passaran a tindre esta denominació quan les comparses no tinguen Capità i Banderera o no hi haja paritat de sexes.

Qualsevol excepció al regulat en este article necessitarà l’aprovació de la Junta de Presidents per al seu trasllat a l’Assemblea General, que al seu torn deurà, si escau, aprovar o rebutjar l’excepció proposada.

Les persones que hagen ostentat el càrrec fester de Capità o Banderera del Bàndol Cristià o Moro, com a càrrec de màxima representació en les Festes, no podrà participar amb posterioritat en un càrrec d’inferior rang.

Article 22.- Els Càrrecs Festers s’exerciran obligatòriament, per rigorós torn d’antiguitat i rotació entre les Comparses federades amb tot el dret.

El càrrec de Capitania serà exercit per la Comparsa que ocupe el primer lloc de la formació del bàndol on es trobe enquadrada.

El càrrec de Alferecía l’exercirà la Comparsa que es trobe a la mitat de les Comparses que existisquen en el bàndol on es trobe enquadrada.

En l’Assemblea General Ordinària del mes de juny es designaran les Comparses a les quals per torn els corresponga representar els Càrrecs Festers.

Article 23.- La Comparsa que tinga Càrrec Fester designarà lliurement, segons la seua pròpia reglamentació, les persones que han d’ostentar estos càrrecs, notificant a la Junta Directiva de la Federació els seus noms i domicilis en la major brevetat possible.

Article 24.- Si ocorreguera l’extinció o altres causes greus en la Comparsa que li corresponga el càrrec de Capitania, este servici serà exercit per la Comparsa que haguera d’exercir el càrrec de Alferecía eixe mateix any, de manera obligatòria.

Si es realitzara este supòsit, a la Comparsa amb càrrec de Alferecía no se li tindrà en compte esta circumstància i no li comptarà per al torn de designació de la seua següent Capitania.

I seguint amb el mateix supòsit, el càrrec de Alferecía serà exercit per la Comparsa que precedira en torn a la Comparsa que haguera d’ostentar la Alferecía, de manera voluntària, atenint-se en igual forma a l’esmentat en el paràgraf anterior.

Article 25.- Els Capitans i Bandereres o representants de Comparsa seran designats lliurement pels seus Comparses, i segons la seua pròpia reglamentació, facilitant els seus noms en la major brevetat possible.

En tots els actes de Festes que els Capitans i Bandereres o representants de les Comparses participen de manera conjunta, la Junta Directiva de la Federació donarà un lloc preferent als festers que representen a les Comparses de càrrec, segons es regule en el protocol de la Federació.

Article 26.- Els Ambaixadors són els personatges festers que s’encarreguen de la declamació dels textos de les Ambaixades, elaborats per a tal fi. Estes figures festeres es troben sota la direcció de la Junta Directiva de la Federació, a qui correspon el seu nomenament i cessament. La duració del càrrec és indefinida i els seus titulars seran triats entre persones idònies per a realitzar la comesa.

Els Ambaixadors desfilaran amb les Comparses que ostenten el càrrec de Capitania, en la seua Entrada corresponent, és a dir, l’Ambaixador Cristià en l’Entrada Cristiana i l’Ambaixador Moro en l’Entrada Mora. La ubicació de l’Ambaixador serà determinada per la Comparsa de Càrrec, però haurà de ser en un lloc preferent.

La Junta Directiva de la Federació donarà un lloc preferent als Ambaixadors en els actes festers on participen, segons es regule en el protocol de la Federació.

Article 27.- El nomenament de l’Alcalde General de Festes i els Alcaldes de Festa s’estarà al regulat en els Estatuts de la Federació, on es troba explícitament regulat.

Volver al Indice —->

Capítol IV. De les Comparses i la seua actuació festera  

Article 28.- Les Comparses són nuclis de festers a través dels quals participen en la Festa.

Els socis d’una Comparsa, davant la Federació de Comparses, ho seran automàticament d’esta.

Article 29.- Cada Comparsa ocuparà en les desfilades del seu bàndol respectiu un lloc determinat per la seua antiguitat i pervivència continuada.

Article 30.- Les Comparses existents en l’actualitat, en la seua denominació i antiguitat, són les següents:

Bàndol Moro:

Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Pacos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines y Negros Filà Caballo Loco.

 Bàndol Cristià:

Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Astures y Navarros.

Per al manteniment d’esta antiguitat i denominació s’estarà al compliment del regulat en l’article 13 dels Estatuts de la Federació de Comparses.

Article 31.- En els actes de Festa, l’orde regular de formació de les Comparses serà el de la seua antiguitat.

No obstant això, la Comparsa que ostente el càrrec de Capitania ocuparà eixe any el primer lloc del seu bàndol i la Comparsa que ostente el càrrec de Alferecía ocuparà l’últim lloc de la formació.

Per raons especials d’horari, actes, imprevistos, es podrà alterar l’orde regular de la formació, segons les variacions que acorde la Junta Directiva, després de consulta a la Junta de Presidents.

Article 32.- Les Comparses que representen als Càrrecs Festers podran elaborar el seu propi llibre de festes, si així ho aprova la seua Junta Directiva.

En el cas d’elaborar estos llibres de festes, dos exemplars dels mateixos es faran lliurament a la Federació de Comparses perquè siguen inclosos en la biblioteca-arxive de la Federació.

Les altres Comparses s’abstindran d’elaborar qualsevol llibre o fullet, amb excepció d’aquelles Comparses que celebren un acte d’especial rellevància, la qual indicarà a la Junta Directiva de la Federació la seua intenció d’elaborar este llibre o programa de festes.

Article 33.- Per a tots els actes oficials de la Festa, les Comparses que representen als Càrrecs Festers s’acompanyaran de les seues pròpies bandes de música que contracten, còpia del contracte de la qual es remetrà a la Junta Directiva de la Federació, un mes abans del començament de les Festes.

Article 34.- Les Comparses desfilaran amb regularitat i el necessari orde, evitant retards o avançaments excessius que produirien corts, trencant la unitat dels actes.

Les bandes de música podran desfilar amb la seua bandera en l’Entrada de Bandes, però no en la resta dels actes.

Article 35. -Correspon a l’Assemblea General de cada Comparsa la distribució dels llocs a cobrir pels seus socis en els diferents actes, segons ho dispose el seu propi reglament o estatut.

Article 36.- Competix a l’alcalde la distribució i ordenació al carrer i sobre el cap recau la responsabilitat de l’actuació de la filada.

Article 37.- Com a drets de caràcter general de les Comparses s’establixen els següents apartats:

a. Desfilar per orde d’antiguitat, excepte les excepcions que, a eixe orde, s’acorden per la Junta Directiva de la Federació.

b. Prendre part en els actes oficials de la Festa, amb la indumentària prevista en el Reglament i amb la formació adequada.

c. Ser respectades en la seua actuació i exigir que es respecten els seus drets festers.

d. Rebre subvencions i les ajudes que s’acorden.

Article 38.- Com a obligacions els correspon:

a.  Complir la seua comesa en la Festa amb orde i puntualitat.

b.  Comportar-se amb dignitat i decor en els actes públics.

c.  En tots els actes de Festa, i especialment les Entrades, els Alcaldes de Festa i els conductors de cavalleries o vehicles que participen en estes, vestiran el vestit representatiu de la Comparsa o, en defecte d’això, robes festeres exclusivament.

Així mateix, els vehicles que participen en les Entrades, com ara carrosses o tractors, es decoraran de manera apropiada a l’acte en els quals participen i no es permetrà l’ús de cap publicitat en estos.

d. Acceptar, quan per torn els corresponga, l’acompliment dels càrrecs de Alferecía i Capitania, amb les obligacions pròpies del càrrec.

e.  Assistir a les reunions que convoque la Junta Directiva de la Federació amb les Comparses de càrrec, amb la finalitat de planificar els actes a desenvolupar en les pròximes Festes.

f.   Tindre complides totes les obligacions amb la Federació de Comparses per a poder prendre part en la Festa.

Article 39.- Les Comparses tenen prohibit:

a.  Prestar els vestits per a actes o espectacles públics que no siguen de la Festa de Moros i Cristians.

b.  Fer pel seu compte o prendre part en actes o simulacres de Moros i Cristians, dins o fora de Sant Vicent del Raspeig, si no es troben subjectes a la disciplina de la Federació de Comparses o compten amb la seua aprovació.

c.  Donar moviment de gir a les filadas en les Entrades, excepte on s’assenyale.

d.  Interceptar el passe a altres filadas o marxar en direcció oposada als quals estan participant, ni encara sota pretext que iniciaran la desfilada, per a això faran quantes marrades siguen necessaris.

e.  Tolerar que els seus socis o festers repartisquen caramels o objectes en els actes oficials, amb l’única excepció que en les Entrades les Comparses amb Càrrec Fester ho podran realitzar, si eixe és el seu desig, o que disparen sobre objectes en les Dianes i Ambaixades.

Article 40.- La bandera, i si és el cas la banderola, de les Comparses federades seran usats en quants actes es desenvolupe el seu ús.

Amb tal fi, la Junta Directiva de la Federació, dictarà les normes necessàries per al bon funcionament i ús de tals ensenyes.

Volver al Indice —->

Capítol V. Dels socis festers

Article 41.- Festers són aquells associats que participen activament, a través d’una Comparsa, en els actes de celebració de la Festa de Moros i Cristians i ningú podrà vestir el vestit de fester d’una Comparsa si no és soci de la mateixa o és autoritzat pel seu Alcalde de Festes.

Les Comparses que desitgen integrar-se com a membre federat, s’estaran al regulat en l’article 85 dels Estatuts de la Federació.

La Junta Directiva podrà distingir, a les persones físiques o jurídiques que així ho meresquen, amb el nomenament de Membres de Mèrit o d’Honor, en atenció a la seua dedicació a la Federació i Membres Protectors, en atenció a les aportacions econòmiques que siguen d’interés per a la Federació.

Article 42.- Pel fet de vestir el vestit de fester es queda obligat a la disciplina de la Comparsa.

Article 43.- Els festers tindran, entre altres, els següents drets:

a.  Prendre part en la Festa i en el lloc que li corresponga segons la seua situació en la Comparsa.

b.  A ser compromissari, d’acord amb les circumstàncies o condicions que s’establisquen en l’article 50 del present Reglament.

c.  A ser elector o elegible per als càrrecs de la Junta Directiva, d’acord amb allò que disposen els articles 65 i 66, o per a les de qualsevol altre òrgan de gestió i administració, que es regulen en este Reglament o que cree la Junta Directiva, d’acord amb la normativa aplicable.

d.  A practicar qualsevol activitat social, recreativa, cultural o artística que organitze la Federació a favor dels seus socis, d’acord amb les normes o reglaments que dispose la Junta Directiva.

e.  A la informació sobre qualsevol qüestió que afecte individualment la condició de soci i les seues relacions amb la Federació.

f.   A veure respectat el dret a l’honor, a la dignitat i a la intimitat, incloent, en este cas, la no divulgació, pública o a tercers, de la seua condició de soci, domicili o altres circumstàncies personals que consten en el seu expedient, exceptuant del supòsit d’activitats disciplinàries; en este cas es regirà pel que es regula específicament en este Reglament.

Article 44.- Els festers o socis que isquen en la Festa tindran les següents obligacions:

a.  Vestir el vestit complet de la Comparsa en tots els actes oficials, fins i tot en els actes del Mig Any.

b.  Assistir a quants assistisca la Comparsa, especialment els actes programats per la Federació.

c.  Comportar-se en els actes públics amb la dignitat i correcció que requerix el desenvolupament de la Festa.

d.  Obeir al Cap i Alcalde de Festes, que són els que regixen l’orde de la Comparsa al carrer i seguir les indicacions de l’Alcalde General de Festes.

e.  Acudir amb puntualitat als actes.

f.     No usar ulleres de sol en els actes oficials o de Festa.

g.  Satisfer les seues quotes tant al seu Comparsa com a la Federació de Comparses.

h.  Presentar la seua arma de tret a revisió quan se li ordene.

i.   Posar en coneixement de l’Alcalde de Festes qualsevol incident que ocórrega perquè este, si és el cas, ho faça a la Junta Directiva de la Federació de Comparses.

j.   Complir els Estatuts de la Federació, el Reglament de Règim Intern, els acords de l’Assemblea General i les normes que acorde la Junta Directiva en l’exercici de les facultats que tenen reconegudes.

k.  Exercir els drets que li atorga la condició de soci amb la dignitat i el respecte que mereix la imatge, el bon nom i la projecció pública de la Federació de Comparses, i pel que fa als drets de participació i les de lliure expressió i manifestació, amb el respecte a l’honor, a la dignitat i la intimitat que mereixen els altres socis, compromissaris o qualsevol altra persona vinculada amb la Federació.

l.   Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació, realitzant puntualment les aportacions ordinàries o extraordinàries previstes en els Estatuts, o acordades per l’Assemblea General o la Junta Directiva en l’àmbit de les seues respectives competències, en forma de quotes d’entrada, periòdiques o vesses.

Article 45.- Ús de les armes de tret i pólvora.

a. Tots els socis festers que vulguen usar armes de tret, hauran de posseir el permís d’armes corresponent segons la normativa vigent a cada moment per a tal fi, presentant-ho en la Secretaria de la Federació per a la seua inscripció en la relació anual de arcabuceros.

b. Presentar l’arcabús, espingarda, trabuco i polvorera dosificador que s’use en els actes de tret, a revisió, segons les ordenances vigents que existisquen a cada moment.

c. Tots els socis que participen en l’acte del tret assistiran amb la seua arma pròpia o de lloguer i, a més, posseïsquen la guia de l’arma i el permís atorgat a tal fi per la Federació.

d. La pólvora haurà d’estar sempre envasada en polvoreras amb dosificadors especials per a tal fi.

e. La pólvora que vaja a ser usada en el transcurs de les Festes no podrà estar depositada o emmagatzemada en les casernes o cabilas; serà d’única responsabilitat del arcabucero la seua custòdia i emmagatzematge.

f.   La disposició de l’arma de tret serà sempre vertical i amb el canó cap amunt i per al seu tret es col·locarà a l’altura del muscle per damunt del cap, per tant, no es permet el tret en posició horitzontal o cap avall.

g. No es podrà disparar cap a cap objecte.

h. No es podrà carregar l’arma amb més de dos càrregues de pólvora del dosificador.

i.   Portant pólvora no es podrà entrar en cap establiment públic, beure alcohol o fumar.

j.   No es podrà cedir l’arma de tret a una altra persona no autoritzada, així com disparar fora de l’itinerari i llocs delimitats per a tal fi.

k. Durant la duració de l’acte de tret tots aquells que participen, assistiran degudament uniformats amb el vestit representatiu del seu Comparsa, no permetent-se prengues no festeres.

l.   I totes aquelles normes que la Junta Directiva de la Federació considere necessàries per al bon funcionament dels actes amb ús de pólvora, amb la finalitat de salvaguardar als festers participants i públic espectador.

Volver al Indice —->

Capítol VI.- Dels òrgans de govern, administració, gestió i consulta

Article 46.- Els òrgans de govern de la Federació són:

•   L’Assemblea General.

•   La Junta Directiva.

L’ASSEMBLEA GENERAL        

Article 47.- Naturalesa de l’Assemblea General.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de la Federació Unió de Comparses de Moros i Cristians “Ber-Largas”, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i la Junta Directiva.

Article 48.- Competències de l’Assemblea General.

Són competències de l’Assemblea General:

a.  Conéixer l’informe o memòria de l’exercici passat sobre les activitats de la Federació que haurà de presentar la Junta Directiva.

b.  Conéixer i aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut, contenint el balanç, el compte de resultats i l’auditoria o auditories que voluntàriament o reglamentàriament s’hagen fet.

c.  Conéixer i aprovar el pressupost de l’exercici econòmic següent, amb els informes reglamentaris.

d.  Fixar la quantia de les quotes ordinàries o d’entrada per als socis, llevant que la modificació tinga únicament la finalitat de restablir el seu valor, pro aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC), des de l’última modificació.

e.  Establir quotes extraordinàries o vesses.

f.   Autoritzar l’adquisició, gravamen o venda de béns materials de la Federació, l’emissió de títols transmissibles de deute, o l’acceptació de diners en forma de crèdit o préstec, els valors dels quals excedisquen del 20% de l’import del pressupost de l’exercici.

g.  Autoritzar la Junta Directiva la celebració de contractes amb tercers, cedint l’explotació dels drets de la Federació sobre la seua imatge, nom, símbols, publicitat amb els mitjans de comunicació, quan la duració d’estos no excedisca de cinc anys.

h.  Ratificar el nomenament dels membres de la Junta Directiva, designats d’acord amb allò que es disposa en l’article 42 i 43 dels Estatuts.

i.   Aprovar la designació del càrrec d’Alcalde General de Festes.

j.   Aprovar les propostes que la Junta Directiva acorde sotmetre a l’Assemblea General.

k.  Aprovar les propostes dels socis que vulguen presentar a l’Assemblea General sempre que tinguen el suport escrit del 5% dels socis majors d’edat o el 20% dels compromissaris de la Federació i hagen estat presentats en les oficines de la Federació com a mínim 5 dies abans de la comunicació als compromissaris de l’Assemblea General.

l.   Modificar els Estatuts de la Federació.

m. Aprovar les propostes de fusió o transformació de la Federació que presente la Junta Directiva.

n.  Aprovar la dissolució de la Federació.

o.  Conéixer el parer dels compromissaris en el torn obert de paraula.

p.  Qualsevol altra matèria que, en virtut d’una disposició legal o dels presents Estatuts, quede reservada a la competència de l’Assemblea General.

Article 49.- Classes d’Assemblees Generals.

L’Assemblea General podrà ser Ordinària o Extraordinària.

Serà Ordinària l’Assemblea que preceptivament s’haurà de celebrar una vegada a l’any, el mes de juny, a la qual es podran sotmetre totes les qüestions de competència de l’Assemblea que es relacionen en l’article anterior i, com a mínim i necessàriament, els apartats a, b i c.

Seran Extraordinàries totes les Assemblees que se celebren dins de l’exercici, que no siga la preceptiva o Ordinària, per a tractar qualsevol de les matèries previstes en l’article anterior.

Article 50.- Composició de l’Assemblea General.

L’Assemblea General estarà composta pels compromissaris, en els quals hauran de concórrer les següents circumstàncies:

a.  Ser major d’edat civil.

b.  Tindre una antiguitat mínima d’1 any.

c.  No tindre suspesa la condició de soci.

Estes circumstàncies hauran de concórrer en els socis compromissaris el primer dia del mes de juny.

Seran compromissaris:

a. Els socis triats per les diferents Comparses donades d’alta en la Federació en un número de 3 (tres).

b. Els socis triats per les Comparses, a raó d’1 compromissari per cada 40 socis donats d’alta en esta, per a tal fi, serà utilitzat el llistat entregat per estes, en les passades Festes d’abril.

c.  Els socis que componguen la Junta Directiva en el moment de celebrar-se l’Assemblea General.

d. Els membres de la Comissió de Disciplina, si estan nomenats en el moment de la convocatòria de l’Assemblea General.

La condició dels compromissaris designats serà personal i no delegable.

Article 51.- Duració del mandat.

La duració del mandat dels compromissaris triats per les diverses Comparses serà per 2 anys, començant a comptar des de la primera comunicació que es realitze sobre aquest tema.

Article 52.- Procediment de la designació de compromissaris. Notificació i acreditació.

a. El procediment de designació dels compromissaris serà el que les Comparses, i dins de la seua regulació, acorden a este efecte en els seus Estatuts.

b. El nomenament de compromissari serà comunicat als interessats per escrit, amb indicació de l’inici i final del seu mandat.

Article 53.- Convocatòria de les Assemblees Generals.

a. La convocatòria de les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, es faran per acord de la Junta Directiva, a iniciativa pròpia, per acord de la Junta de Presidents o a petició dels socis.

b. Quan ho sol·liciten la Junta de Presidents serà necessari l’acord del 51% dels membres que formen esta Junta i amb les mateixes condicions que s’expressen a continuació.

Quan siguen els socis els que demanden la convocatòria de l’Assemblea, serà necessari que ho facen per escrit, amb el suport com a mínim del 10% dels socis majors d’edat de la Federació, o un mínim d’un 30% dels socis compromissaris, fent constar concretament l’objecte de l’Assemblea i el text de l’Orde del dia que es propose.

Per a determinar la suficiència i validesa dels signants, s’aplicarà el procediment d’arreplegar en un document el nom i cognoms, DNI, Comparsa a la qual pertany i la seua firma.

c. Les Assemblees Generals es convocaran amb notificació a tots els compromissaris i per la inclusió d’un anunci en algun dels periòdics que tinga difusió a Sant Vicent del Raspeig. Entre la notificació als compromissaris i l’anunci en el periòdic i la celebració de l’Assemblea haurà de transcórrer un mínim de 15 dies i un màxim de 60 dies naturals.

d. Quan l’Assemblea siga sol·licitada pels socis, la Junta Directiva haurà d’acordar la convocatòria dins dels 30 dies naturals següents a la recepció de la sol·licitud i el temps per a celebrar-la no podrà excedir dels 30 dies naturals següents a la convocatòria.

Si la Junta Directiva no convocara en termini l’Assemblea, qualsevol soci sol·licitant, a través d’una denúncia judicial, podrà requerir a la Junta Directiva que la porte a terme.

Tot això és amb independència de les responsabilitats disciplinàries que es puguen derivar dels incompliments.

e. A l’anunci de la convocatòria de les Assemblees Generals es farà constar la data, l’hora, el lloc de la celebració i l’Orde del dia.

Si l’Assemblea General és convocada a iniciativa dels socis o compromissaris, en l’Orde del dia es farà constar necessàriament les propostes d’estos, a més de les quals acorde la Junta Directiva.

Article 54.- Informació prèvia a l’Assemblea General.

Durant un període, que no serà inferior a 10 dies hàbils anteriors a la celebració de l’Assemblea, els compromissaris podran examinar en les oficines de la Federació la documentació que la Junta Directiva haja preparat sobre els assumptes inclosos en l’Orde del dia.

Este examen es realitzarà en les hores d’obertura de les oficines.

Pel que fa referència a les matèries de contingut econòmic que són competència de l’Assemblea General, i que es descriuen en l’article 48 apartats b i c, la documentació que s’haurà de posar a la disposició dels compromissaris per a l’examen serà, com a mínim, la següent:

•    Informe sobre la liquidació del pressupost de l’exercici anterior.

•    Balanç i compte de resultats de l’exercici anterior.

•    Pressupost del nou exercici.

•    Els informes de les auditories que s’hagen practicat.

La documentació esmentada serà preparada d’acord amb els criteris que establix el Capítol de Règim Econòmic.

Tota la informació que es pose a la disposició dels compromissaris tindrà el caràcter de reservada, i no podrà ser divulgada ni retirada de les oficines de la Federació.

Article 55.- Celebració de l’Assemblea General.

a.  Acreditació dels compromissaris

Per a accedir a l’Assemblea, els compromissaris hauran d’acreditar, prèviament i en forma documental, la seua personalitat i la condició de compromissari, segons les normes que dispose la Junta Directiva.

També hauran d’acreditar la seua personalitat, en qualsevol moment de la celebració de l’Assemblea, a requeriment de la Mesa Presidencial.

b.  Presidència i Secretaria de l’Assemblea

L’Assemblea serà presidida per una Mesa integrada solament pels membres de la Junta Directiva i actuarà, com a secretari, el Secretari General de la Federació.

Si assistira alguna autoritat municipal, se situarà al costat del President i ostentarà el càrrec de President/a d’Honor de l’Assemblea.

Si assistiren els Càrrecs Festers de la Federació ocuparan la primera fila de butaques de cada bàndol, tenint veu, però no vot.

c.  Constitució i començament de l’Assemblea

L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan l’assistència siga, com a mínim, de la mitat dels compromissaris.

En segona convocatòria, l’Assemblea quedarà vàlidament constituïda siga el número que siga els compromissaris presents.

Entre la primera i la segona convocatòria hauran de transcórrer 30 minuts. Tots els compromissaris que actuen en representació dels seus Comparses es col·locaran junts i se situaran en les files de butaques degudament senyalitzades en funció de l’antiguitat del seu Comparsa, estant més prop de la taula la Comparsa més antiga i la més allunyada, la més moderna.

d.  Direcció i desenvolupament de l’Assemblea

La direcció de l’Assemblea correspon al President, que serà assistit pel Secretari General. La persona que exercisca el càrrec de President podrà delegar en tot moment estes funcions en qualsevol membre de la Mesa.

Els diferents punts de l’Orde del dia seran tractats separadament, però la Mesa no podrà canviar l’orde.

La Presidència dirigirà els debats, concedirà i retirarà els torns de paraula i disposarà tot el necessari per al bon orde de la reunió.

La Mesa podrà acordar, prèviament a l’Assemblea o durant la celebració, el nombre màxim d’intervencions i la seua duració.

Abans d’iniciar la intervenció, els compromissaris diran el seu nom complet i la Comparsa a la qual pertanyen.

El President o el Secretari General advertiran als que tinguen ús de la paraula quan:

•    Sobrepassen el temps concedit.

•    Es desvien del tema objecte del debat.

•    Adopten o facen manifestacions que atempten contra l’honorabilitat o el bon nom de les persones, o afecten l’orde i normalitat de la reunió.

Si realitzat l’avís al soci intervinent persistira en el seu comportament, se li podrà retirar la paraula i, si és necessari, acordar l’expulsió de l’Assemblea.

e. Acords i votacions

Els acords de les Assemblees Generals es prendran per majoria simple dels vots dels assistents, exceptuant:

•    La modificació dels Estatuts, que s’exigirà una majoria de dos terços dels assistents, llevat que s’efectue per aplicació obligada d’una norma imperativa; en este cas, no tindrà la consideració de modificació d’Estatuts.

•    Les matèries que exigixen majories qualificades, segons els Estatuts i són les referides a Dissolució, Fusió, Absorció i Transformació.

•    Qualsevol altra matèria que, segons els Estatuts i les normes vigents a cada moment, exigisquen una majoria qualificada.

La Mesa decidirà a cada moment la forma de votació, que podrà ser pel procediment d’alçar-se els compromissaris, alçar la mà, ensenyar targetes de colors diferents, cridant a cadascun dels compromissaris, o secreta.

f.  Acta de l’Assemblea

El Secretari General estendrà acta succinta de l’Assemblea, que serà firmada per tres socis compromissaris triats entre els assistents, de manera voluntària; en cas contrari, es triaran per sorteig entre els assistents, la qual firmaran amb el vistiplau del President.

g. Suspensió de l’Assemblea

Si en la celebració de l’Assemblea es produïren circumstàncies que alteraren de manera greu l’orde o la feren impossible de continuar, la Mesa podrà acordar la suspensió de la reunió.

LA JUNTA DIRECTIVA  

Article 56.- Naturalesa i funcions.

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de la Federació amb la funció de promoure i dirigir les activitats socials, mitjançant els actes d’administració, gestió, representació, disposició i execució que siguen necessaris per al compliment de les finalitats de la Federació de Comparses, els mandats de l’Assemblea General i el que dispose els Estatuts i este Reglament.

Article 57.- Competències.

Amb caràcter general, són competències de la Junta Directiva totes les decisions i actuacions relacionades amb el govern de la Federació que no queden reservats pels Estatuts a l’Assemblea General.

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s’assenyalen les següents competències específiques de la Junta Directiva:

a.  Les decisions sobre l’adquisició de la condició de soci.

b.  La convocatòria de les Assemblees Generals.

c.  La convocatòria de les eleccions per al nomenament de càrrecs de la Junta Directiva.

d.  Presentar candidat a Alcalde General de Festes, segons el regulat en l’article 44 dels Estatuts de la Federació.

e. L’elaboració de la Memòria d’Activitats (Crònica), la liquidació de l’exercici i el Pressupost, a presentar anualment a l’Assemblea General.

f.  Nomenar censors de comptes, en número d’un per bàndol. Els censors de comptes seran presentats per les Comparses i la duració de la seua comesa serà per un any. Cada any li correspondrà presentar un censor de comptes a una Comparsa, començant per la més antiga i seguint un orde cronològic d’antiguitat.

g.  La creació d’òrgans que participen i col·laboren amb la Junta Directiva, en forma de Comissions o Seccions, per a exercir especialment les diferents àrees d’activitats i responsabilitats, establint la composició i normes internes de funcionament. També es podrà crear un òrgan en què s’agrupen els membres de les diferents Comissions i Seccions.

Estos òrgans no podran substituir les facultats i responsabilitats de la Junta Directiva en les matèries de la seua competència i s’hauran de limitar a col·laborar en una àrea determinada o aconsellar sobre les matèries que se li formulen.

h.  L’administració general de la Federació, fixant l’organigrama funcional, amb les estructures internes i de personal, per a la gestió, el seguiment i el control.

i.   La transcripció als Estatuts dels preceptes imposats per normes imperatives, dels quals s’haurà de donar coneixement a l’Assemblea General.

j.   Els actes de disposició econòmica i la direcció, el seguiment i el control de les àrees financera, comptable i patrimonial de la Federació, sense perjuí de les facultats de l’Assemblea General.

k.  La potestat disciplinària d’acord amb el que disposa el Capítol sobre el Règim Disciplinari i Jurisdiccional.

l.   La interposició d’accions, demandes o reclamacions per les vies administratives, contenciosa, etc., quan siguen necessàries per a la defensa dels interessos de la Federació.

Article 58.- Composició, càrrecs, naturalesa i funcions.

La Junta Directiva estarà composta per un mínim d’onze membres i un màxim de setze.

Els càrrecs dels quals estarà composta la Junta Directiva seran, com a mínim i necessàriament, el de President, 2 Vicepresidents, Secretari General, Secretari, Tresorer i 5 vocals i, facultativament, i per decisió de la pròpia Junta Directiva, podran incorporar cinc persones més, dels que la Junta Directiva acordarà la seua comesa particular per al millor govern de la Federació i que, entre els vocals, haurà de figurar obligatòriament l’Alcalde General de Festes i el Cronista Oficial.

Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics i gratuïts.

58.1.- Funcions del President.

a.  Presidir i dirigir les sessions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva i la de qualsevol Comissió o Secció, a les reunions a la qual assistisca.

b.  Dirimir, amb el vot de qualitat, l’empat en qualsevol votació de la Junta Directiva i, si és el cas, de les Comissions o Seccions que poguera formar part.

c.  La plena representació de la Federació de Comparses i de la Junta Directiva davant tercers.

d.  La designació, entre els vocals de la Junta Directiva, dels diferents càrrecs i també la seua substitució durant la vigència del seu mandat.

e.  Proposar la provisió transitòria de les vacants de la Junta Directiva, d’acord amb el que es disposa en l’article 60.1.

f.  En el supòsit de no estar constituïda la Comissió Delegada que regula l’article 62, podrà adoptar provisionalment qualsevol decisió de competència col·legiada de la Junta Directiva, quan per la seua urgència no fora possible esperar a la primera reunió convocada, amb l’obligació de donar-li compte en la sessió immediata i obtindre la ratificació.

g.  Totes les altres que li encomanen els Estatuts o este Règim Intern.

58.2.- Funcions dels Vicepresidents.

a.  Exercir, en representació del President, qualsevol de les seues funcions, quan se’ls deleguen.

b.  Substituir temporalment al President en els supòsits d’absència, incapacitat transitòria o suspensió del seu mandat.

c.  Substituir al President quan este cessament en el càrrec durant el mandat. Si hi ha més d’un Vicepresident, el substitut serà el de més grau, si no han estat nomenats ordinàriament, o el més antic com a soci, si tots tenen el mateix grau, llevant les substitucions temporals de l’apartat b, degudes a l’absència o incapacitat transitòria del President en què este designarà directament al Vicepresident que li haja de substituir.

d.  Totes les altres que li encomanen els Estatuts o este Reglament.

58.3.- Funcions del Secretari General.

a.  Redactar les actes de les sessions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva i de la Junta de Presidents. Les actes seran autoritzades pel Secretari General amb la seua firma i el vistiplau del President.

b.  Lliurar certificacions, credencials i acreditacions, amb el vistiplau del President.

c.  Despatxar els assumptes ordinaris de la Secretaria de la Federació.

d.  Col·laborar amb el President en el desenvolupament de les seccions de l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Junta de Presidents, donant compte de l’Orde del dia i participant en la direcció dels debats.

e.  Totes les altres que li encomanen els Estatuts o este Reglament.

58.4.- Funcions del Secretari.

a.  Tindre la responsabilitat del Registre de socis de les comparses federades, mantenint les dades actualitzades.

b.  Guardar en el seu poder el segell de la Federació de Comparses, que estamparà en tots els escrits, títols, diplomes, etc., i en els documents que es creuen.

c.  Custodiar l’Arxiu Històric de la Federació, tenint-lo degudament ordenat i conservat en condicions precises per al seu perfecte estat.

d.  Confeccionar un inventari dels documents, custodiant-lo amb el mateix zel que estos.

e.  Obrir, ordenar i informar, a qui corresponga, de la correspondència rebuda, dins del termini i en la forma corresponent deguda.

58.5.- Funcions del Tresorer.

a.  Tindre la responsabilitat de l’àrea econòmica i financera de la Federació i de les actes de disposició, presentar a la Junta Directiva les propostes dels acords a adoptar sobre estes matèries i autoritzar amb la seua firma els deslliuraments.

b.  Tindre el control de tots els llibres i documents comptables de la Federació.

c.  Fer el seguiment anual, donant compte periòdicament a la Junta Directiva, i realitzant proposades de correcció quan es produïsquen desviacions.

d.  Preparar els informes de la liquidació de l’exercici i el Pressupost que la Junta Directiva ha de sotmetre anualment a l’Assemblea General, proposar la realització de les auditories previstes en els Estatuts o Reglament i firmar amb el vistiplau del President, els documents definitius que aprove la Junta Directiva en estes matèries.

e.  Controlar els moviments dels fons de la Federació i la situació dels depòsits i fer adequadament les anotacions en els llibres comptables.

f.  Lliurar els rebuts de les quotes i altres pagaments que realitzen els socis de la Federació.

g.  Totes les altres que li encomanen els Estatuts o este Reglament.

58.6.- Funcions de l’Alcalde General de Festes.

a.  Exercir la màxima autoritat en tots els actes de la Festa de Moros i Cristians dirigint l’orde, l’horari i formacions d’acord amb el programa oficial i el President de la Federació.

b.  Dirigir i coordinar als Alcaldes de Festes nomenats per les Comparses, per al millor compliment, control i desenvolupament del programa oficial.

c.  Per al millor compliment de les seues obligacions, l’Alcalde General de Festes podrà nomenar ajudants d’acord amb la junta Directiva.

d.  Donar compte, i informar el President, de les incidències ocorregudes en les Festes i el desenvolupament d’estes.

e.  Presentar un informe a la Junta Directiva del desenvolupament i incidències dels actes de Festa celebrats, dins dels trenta dies següents a la seua terminació.

58.7.- Funcions del Cronista.

a.  Assessorar i coordinar anualment la confecció de la Revista de Festes.

b.  Redactar els successos esdevinguts entre Festes, que presentarà a la Junta Directiva per a la seua aprovació.

c.  Informar i assessorar la Junta Directiva en qüestions històriques, literàries i d’investigació, relatives als fins de la Federació de Comparses.

d.  Redactar la crònica anual de successos de la Festa, que passarà a l’Arxiu Històric de la Federació.

e.  Assumir la confecció de notes de premsa per a les publicacions, així com la corresponsalia del Butlletí de la UNDEF.

58.8.- Funcions dels Vocals.

a.  Participar en les reunions de govern de la Junta Directiva, facilitant el seu parer, consell i informe sobre les qüestions objecte de debat i emetent el seu vot, quan la decisió es prenga per eixe procediment.

b.  Exercir qualsevol responsabilitat que li encomane la Junta Directiva o el President, ja siga formant part de qualsevol Secció o Comissió de la Federació o exercint un mandat concret.

Article 59.- Duració del mandat.

El mandat de la Junta Directiva serà simultani per a tots els seus membres i tindrà la duració que es regula en l’article 57 dels Estatuts de la Federació.

Quan es produïsca la renovació de la Junta Directiva per causa del cessament anticipat del mandat anterior, segons el que proveïx l’article 60.4, la nova Junta Directiva iniciarà el seu mandat des del moment de la presa de possessió, segons allò que disposa l’article 74.

Esta circumstància no modificarà ni la duració natural dels tres anys de mandat, ni la cadència natural de cada any.

Article 60.-  Provisió, cessament, suspensió i substitució. Comissió Gestora.

60.1.- Provisió.

La provisió dels membres de la Junta Directiva per a cada mandat es realitzarà d’acord amb el regulat en l’article 42 dels Estatuts de la Federació. També podran proveir-se transitòriament els membres de la Junta Directiva en el cas que siga per a substituir als que cessen o als quals queden suspensos en el càrrec durant la vigència del seu mandat, d’acord amb el que regula este article.

Esta provisió de vacants no serà aplicable en el supòsit de cessaments simultanis i generalitzats de components de la Junta Directiva, quan superen els paràmetres que fixa l’article 60.4 i no afectarà la substitució del President quan cessament en el càrrec durant el seu mandat, d’acord amb el que s’establix en l’article 58.2c.

Este supòsit de provisió transitòria quedarà subjecte a les normes següents:

a.  El nomenament serà acordat per la Junta Directiva, a proposta del President i haurà de recaure sobre els socis que tinguen les condicions que s’exigixen en l’article 66.

b.  El nomenament serà provisional i quedarà condicionat a la ratificació de la primera Assemblea General que se celebre.

c.  Si no és ratificat, cessarà immediatament, sense que afecte la plena validesa i eficàcia de les seues actuacions durant el temps provisional que haja exercit el càrrec.

d.  La duració del mandat serà pel temps que reste al conjunt de la Junta Directiva, llevant que haja estat nomenat per a substituir un membre de la Junta Directiva amb mandat en suspens, en tal cas, el mandat del substitut quedarà limitat al temps de la comentada suspensió i cessarà en el moment de reintegrar-se el substituït.

60.2.- Cessaments.

El cessament dels membres de la Junta Directiva es produirà per alguna de les causes següents:

a.  Per la finalització del mandat natural pel qual va ser triat.

b.  Per la pèrdua de la condició de soci d’una de les Comparses.

c.  Per mort o incapacitat permanent que li impedisca exercir el càrrec.

d.  Per la pèrdua de les condicions que estatutàriament o legalment siga exigible per a l’exercici del càrrec.

e.  Per l’aprovació d’un vot de censura.

f.   Per dimissió o renúncia individual del membre, acceptada per la Junta Directiva.

g.  Per la dimissió o renúncia generalitzada en els supòsits i condicions regulades en l’article 60.4.

60.3.- Suspensió.

La suspensió dels membres de la Junta Directiva es produirà per alguna de les causes següents:

a.  A sol·licitud de l’interessat, quan concórreguen circumstàncies que el justifiquen i l’aprove la Junta Directiva.

b.  Per la sanció disciplinària consistent en la suspensió de la condició de   soci, acordada per la Comissió de Disciplina a què es referix l’article 78 mitjançant l’aplicació establida en l’article 100 del Capítol del Règim Disciplinari.

60.4.- Cessament generalitzat dels membres de la Junta. Comissió Gestora.

Si la dimissió, la renúncia o el cessament dels membres de la Junta Directiva es produïren de manera simultània i generalitzada, es formarà una Comissió Gestora que substituirà a la Junta Directiva.

Es considerarà que el cessament té caràcter simultani i generalitzat quan es done un dels supòsits següents:

a.  Quan les vacants siguen més del 50% del nombre de membres de la Junta, en el moment del cessament, incloent-hi el President.

b.  Quan les vacants siguen més del 75% del nombre de membres de la Junta,

c.  en el moment del cessament, encara que no afecte el President.

d.  Sempre que la Junta restant estiga constituïda per menys de cinc persones.

De la norma anterior, s’exceptua la dimissió simultània i generalitzada de membres de la Junta quan tinga per causa la decisió de presentar-se a unes noves eleccions convocades per la finalització natural del mandat, en acatament de la incompatibilitat que regula l’article 66.e).

En este supòsit, si queden en la Junta Directiva un mínim d’un terç del número dels seus membres en el moment del cessament, no es constituirà la Comissió Gestora, i la Junta amb els membres que li queden, mantindrà les seues funcions durant el període de transició del procés electoral.

En el supòsit que no queden un mínim d’un terç de membres de la Junta Directiva, els membres que no hagen dimitit, al costat dels titulars de la Mesa Electoral triada, es constituiran en Junta Directiva Provisional mentres dure el procediment del sufragi.

La Comissió Gestora estarà composta per un número no inferior a 5 persones. Serà President nat de la Comissió Gestora el soci més antic de la Federació i designarà lliurement la resta de noms, d’entre els integrants de la Junta Directiva cessada i els membres de la Comissió de Disciplina.

En cap cas podran ser designats per la Comissió Gestora membres de la Junta cessada que hagen sigut subjectes passius d’un vot de censura.

La Comissió Gestora exercirà les funcions de govern, administració i representació que corresponen a la Junta Directiva, però limitades als actes necessaris i imprescindibles per al manteniment de les activitats de la Federació i la protecció dels seus interessos.

La funció principal de la Comissió Gestora serà la convocatòria d’eleccions per a constituir una nova Junta Directiva, la qual ho haurà de fer en el terme de tres mesos des que els seus membres hagen pres possessió dels seus càrrecs.

Article 61.- Règim de funcionament.

61.1.- Periodicitat de les reunions.

La Junta Directiva es reunirà tantes vegades com siga necessari i en tot cas una vegada al mes, podent exceptuar el mes d’agost.

61.2.- Convocatòria.

La Junta Directiva serà convocada pel Secretari General, a iniciativa del President. També podran sol·licitar la convocatòria un terç dels membres i, en este cas, haurà de celebrar-se dins dels set dies següents.

Si no fora convocada dins d’estos dies, podrà convocar-la directament el membre de la Junta Directiva de més edat dels que van sol·licitar la convocatòria.

A la convocatòria es farà constar l’Orde del dia i serà entregada amb una antelació mínima de 36 hores, excepte si és d’urgència en què es podrà convocar en un terme de temps menor.

61.3.- Assistència i quòrum necessari.

Perquè la Junta Directiva estiga vàlidament constituïda hauran de ser presents, almenys, la mitat dels membres que la componguen.

També podran assistir, amb veu però sense vot, els Presidents de les Comparses, de les Seccions de la Federació o qualsevol soci que haja sigut convocat.

61.4.- Informació prèvia

Abans de la reunió de la Junta Directiva, tots els membres de la Junta podran sol·licitar la informació que necessiten sobre els temes a tractar en l’Orde del dia.

61.5.- Direcció de les reunions i acords

El President, auxiliat pel Secretari General, dirigirà les reunions de la Junta Directiva i ordenarà el debat i les intervencions dels seus membres.

Els acords s’adoptaran per majoria dels membres presents en la reunió. Els membres de la Junta podran sol·licitar que conste en acta el sentir o una breu explicació del seu vot.

En cas d’empat, el vot del President serà decisori.

61.6.- Confidencialitat de les reunions

Tots els membres de la Junta Directiva i la resta d’assistents estaran obligats a mantindre el caràcter de confidencialitat de les deliberacions de la Junta i no estaran facultats a divulgar-les.

61.7.- Actes de les reunions

El Secretari General estendrà acta de les reunions de la Junta Directiva que han de ser sotmeses a l’aprovació de la mateixa Junta i les ha d’arxivar o transcriure al llibre corresponent, amb la seua firma i el vistiplau del President o del membre que li substituïsca.

Article 62.- Comissió Delegada.

Dins de la Junta Directiva es podrà constituir una Comissió Delegada amb un màxim de dos terços dels membres de la Junta Directiva, que estarà integrada pels membres que designe el President entre els quals haurà de figurar necessàriament el President, un Vicepresident, el Secretari General i el Tresorer.

La Comissió Delegada es reunirà, a iniciativa del President, tantes vegades com siga necessari i tindrà les funcions següents:

a.  Estudiar i preparar els temes que hagen de sotmetre’s a la Junta Directiva.

b.  Adoptar provisionalment qualsevol decisió de competència col·legiada de la Junta Directiva, amb l’obligació de donar compte en la sessió immediata i obtindre la ratificació.

c.  Prendre decisió sobre aquelles qüestions que li haja delegat expressament la Junta Directiva i donar compte en la primera reunió d’esta.

Article 63.- Responsabilitat dels components de la Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seua actuació davant l’Assemblea General.

També seran responsables mancomunadament davant els socis, per les actuacions que puguen haver adoptat en l’àrea econòmica i financera de la Federació que contravinguen les disposicions dels Estatuts o d’este Règim Intern, exceptuant els membres de la Junta Directiva que hagen votat en contra de l’acord del qual es derive la responsabilitat.

Pel que fa la responsabilitat mancomunada que s’imposa a la Junta Directiva, pels resultats econòmics negatius que puguen produir-se durant la vigència del mandat, s’estarà al que disposen les lleis i disposicions que les desenvolupen.

ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 64.- Fases del procés electoral i calendari.

Per a desenvolupar el dret que tot soci té per a ser elector o triat per als òrgans de govern i administració de la Federació de Comparses, el present article serà per a desenvolupar el regulat en l’article 42 dels Estatuts de la Federació, on és referent l’elecció del President de la Federació i els membres de la Junta Directiva.

Entre la convocatòria d’eleccions i l’elecció de President, s’estarà en el següent calendari que desenvoluparà les diverses fases del procés electoral:

a.  Data en la qual la Junta Directiva convoca eleccions. (Comença el termini de 60 dies, expressat en l’article 42 dels Estatuts).

b.  Formació de la Mesa Electoral, dins dels 5 dies naturals de la convocatòria.

c.  Confecció del cens de votants i presentació a la Junta de Presidents, dins dels 7 dies naturals a la formació de la Mesa Electoral, amb indicació de la data de la votació i tot el calendari electoral.

d.  Reclamacions al cens electoral, en els 5 dies hàbils següents.

e.  Resolució de reclamacions al cens electoral, en 1 dia hàbil següent.

f.  Presentació de candidatures, en els 10 dies naturals següents.

g.  Reclamacions a les candidatures, en els 5 dies hàbils següents.

h.  Proclamació de les candidatures, en 1 dia hàbil següent

i.   Campanya electoral, 14 dies naturals com a mínim.

j.   Data de l’Assemblea General Extraordinària, per a l’elecció de la Junta Directiva.

Article 65.- Condicions per a ser elector.

Seran electors els socis de les Comparses federades en els quals concórreguen les següents condicions:

a.  Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat.

b.  Tindre una antiguitat mínima d’un any com a soci.

c.  No tindre suspesa la condició de soci en la seua Comparsa.

d.  Estar inclòs en el Cens Electoral vigent d’acord amb l’article 69.

Article 66.- Condicions per a ser elegible.

a.  Ser major d’edat i no estar incapacitat.

b.  Tindre una antiguitat mínima d’un any com a soci. Serà necessari un període d’antiguitat de 5 anys quan es vaja a presentar la candidatura a President.

c.  No tindre suspesa la condició de soci en la seua Comparsa.

d.  No haver estat sancionat disciplinàriament per la Federació, per infracció molt greu, dins dels cinc anys anteriors a la convocatòria de les eleccions.

e.  Haver presentat la dimissió en el càrrec abans d’iniciar-se el procés electoral, en el supòsit que l’aspirant a candidat anara membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora que haja convocat eleccions i vulga presentar-se a la reelecció.

f.  Estar inclòs en el Cens de socis vigent.

Article 67.- Convocatòria d’eleccions.

La convocatòria de les eleccions es farà per la Junta Directiva o per la Comissió Gestora regulada en l’article 60.4, d’acord amb les normes següents:

67.1.- Termes.

Quan la convocatòria siga a causa de la finalització natural del mandat, que no es podrà anticipar excepte en el supòsit previst en l’article 60.4 de nomenament de la Comissió Gestora, s’haurà de realitzar dins dels 60 dies de la seua vigència i amb l’antelació necessària perquè les eleccions es facen abans d’acabar el mandat.

Quan la convocatòria siga conseqüència de la finalització anticipada del mandat de la Junta Directiva, amb nomenament de Comissió Gestora, d’acord amb el que es preveu en l’article 60.4, la convocatòria s’haurà de realitzar per esta Comissió dins dels 60 dies següents a la presa de possessió dels càrrecs.

Les eleccions s’hauran de celebrar dins dels mesos de maig, juny o juliol, llevat que no siga possible per tractar-se del supòsit abans esmentat de la constitució de la Comissió Gestora.

67.2.- Publicació.

La convocatòria s’inserirà en el tauler d’anuncis existent en el domicili de la Federació i es farà pública mitjançant anunci en un diari de difusió a Sant Vicent del Raspeig o per carta directa als socis compromissaris.

67.3.- Informació de la convocatòria.

La convocatòria haurà de portar, com a mínim, informació de les circumstàncies següents:

a.  Lloc per als noms dels candidats i càrrec a ocupar, que haurà de ser decidit per les candidatures que s’han de presentar, entre un mínim d’onze i un màxim de setze que fixa l’article 58 del present Reglament.

b.  Condicions per a ser elector i elegible que s’establix en els articles 65 i 66.

c.  Dia i hora per a la designació dels membres de la Mesa Electoral.

d.  Termes i condicions per a la presentació de candidatures.

e.  Dia, hora i lloc de les eleccions.

f.   Forma d’acreditació dels electors d’acord amb el que s’establix en l’article 73.1.

Article 68.- Mesa Electoral.

La Junta Directiva de la Federació, o la Comissió Gestora si potser, simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, disposaran la constitució de la Mesa Electoral, d’acord amb les normes següents:

68.1.- Composició.

Estarà composta per cinc socis, triats per sorteig entre tots els socis compromissaris que tinguen les condicions previstes en l’article 65.

68.2.- Designació.

La designació dels membres de la Mesa Electoral es farà per sorteig, en un acte públic per als socis que desitgen assistir. Actuarà com a Secretari el Secretari General de la Federació, el qual estendrà acta del procés.

En el sorteig es designaran els cinc titulars i cinc suplents.

68.3.- Naturalesa del càrrec.

El càrrec de membre de la mesa Electoral és obligatori, honorífic i gratuït i serà incompatible amb la condició de candidat, per afinitat o consanguinitat, fins al tercer grau.

Si es produïra esta incompatibilitat o concorre en el designat alguna circumstància justificativa de la renúncia o de la impossibilitat d’exercir el càrrec, serà substituït pel suplent en el mateix orde que hagen sigut triats en el sorteig.

Si els designats com a titulars o suplents per a compondre la Mesa Electoral no comparegueren a prendre possessió del càrrec o renuncien al mandat, seran substituïts per socis designats per la Junta Directiva o Comissió Gestora, en els quals concórreguen les condicions previstes en l’article 65.

En el cas d’absència injustificada, s’incorrerà en una falta lleu segons el descrit en el Règim Disciplinari d’este Reglament.

68.4.- Funcions de la Mesa Electoral.

a.  Presidir i controlar l’acte de les votacions amb l’objectiu de facilitar l’exercici del dret al vot i vetlar per la màxima puresa del procés.

b.  Controlar la identificació dels votants i l’emissió del vot correctament en l’urna.

c.  Resoldre amb promptitud tots els incidents, consultes o reclamacions que sorgisquen durant el vot.

d.  Estendre l’acta de les votacions, amb especificació de:

•    Total, de socis amb dret a vot.

•    Total, de socis que han votat.

•    Total, de vots obtinguts per cada candidatura.

•    Total, de vots en blanc.

•    Total, de vots nuls.

•    Descripció de les incidències de relleu que s’hagen produït durant el període de votació.

•    Transcripció de les reclamacions que s’hagen produït i de les solucions adoptades.

•    Transcripció de les manifestacions que vulguen fer els candidats.

e. Publicar els resultats de les eleccions i fer la comunicació i documentació que es fa referència en l’article 73.4.

68.5.- Constitució de la Mesa Electoral.

S’estarà al regulat en l’article 68 per a la designació i es realitzarà en el domicili social de la Federació, on els designats prendran possessió dels seus càrrecs.

En l’acte de constitució i, entre els designats, elegiran President i Secretari de la Mesa Electoral.

68.6.- Funcionament de la mesa Electoral.

La Mesa Electoral es reunirà totes les vegades que necessite per a emplenar les seues funcions i, fonamentalment, haurà de ser present des d’abans d’obrir la votació fins a la publicació dels resultats.

Les convocatòries es faran pel Secretari, a proposta del President.

Les reunions s’entendran vàlidament constituïdes si assistixen, almenys, tres dels cinc membres.

Els acords es prendran per majoria dels assistents i, en cas d’empat, el vot del President serà decisori.

Article 69.- Reclamacions en matèria electoral.

Totes les reclamacions en matèria electoral, exceptuant les que es produïren el dia de les votacions, s’hauran de fer davant la Mesa Electoral, dins dels tres dies hàbils següents a l’acte, fet o decisió, objecte de la impugnació.

La Mesa Electoral dictarà resolució dins dels tres dies hàbils següents a la presentació de la reclamació. Si en este temps no s’haguera resolt expressament quedarà oberta la via del recurs.

Si la reclamació es produïra el dia de les votacions, per actes, fets o decisions relacionades amb les votacions, la reclamació es presentarà davant de la Mesa Electoral que resoldrà dins de la jornada electoral.

Les resolucions de la Mesa Electoral seran executives immediatament.

Totes les reclamacions en matèria electoral s’hauran de fer per escrit i hauran d’estar firmades pel reclamant o reclamants, amb indicació del número del Document Nacional d’Identitat i el de soci de la Federació.

Les reclamacions es presentaran en el domicili de la Federació, els dies i hores hàbils de funcionament de les oficines i els reclamants podran demandar que els siga entregat un rebut de presentació.

Les notificacions de les resolucions de la Mesa Electoral es faran directament als propis demandants si són presents o han estat prèviament convocats per a este acte de notificació, o per qualsevol mitjà que es garantisca el seu lliurament.

Article 70.- Cens Electoral.

El Secretari de la Federació és l’encarregat de la formació del cens d’electors, mitjançant l’ús del fitxer de socis que tinga la Federació amb dret a vot. El cens d’electors s’elaborarà permanentment i s’actualitzarà d’igual mode pel Secretari de la Federació de Comparses.

El cens d’electors estarà confeccionat pels socis amb dret a vot i es farà constar el número de soci, nom complet, el número de DNI, la data d’ingrés i la data de naixement del soci.

Article 71.- Candidatures.

71.1.- Dates per a la presentació.

La presentació de candidatures per a l’elecció de President de la Federació de Comparses s’estarà en el regulat en l’article 66 d’este Reglament.

El terme final per a presentar candidatures es tancarà a les 21 hores del dia corresponent.

71.2.- Caràcter, forma i composició de les candidatures i requisits per a la presentació.

Les candidatures seran llestes tancades i s’hauran de votar en bloc.

Les candidatures hauran d’estes integrades per un nombre de candidats no inferior a un mínim d’11 i un màxim de 16, encapçalats pel candidat a President.

Les candidatures s’hauran de presentar a la Mesa Electoral per escrit i per duplicat i hauran de contindre les dades següents:

•    Relació de noms i cognoms dels candidats i, al costat de cada nom, la firma del candidat acreditativa de la seua conformitat i el càrrec a exercir en la futura Junta Directiva, a excepció del càrrec d’Alcalde General de Festes, que la seua elecció és regulada explícitament en este Reglament.

•    Fotocòpia del DNI per totes dues cares.

•    Al costat de la candidatura es presentarà l’aval que fa referència l’article 42 dels Estatuts de la Federació.

71.3.- Proclamació de les candidatures.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de les candidatures, la Mesa Electoral haurà de comprovar que els candidats presenten les condicions que s’exigixen en els Estatuts, que han completat esta fase del procés electoral, que les candidatures van acompanyades per l’aval necessari d’una Comparsa federada. Quan una candidatura està integrada per algun soci que no reunisca les condicions per a ser elegible conservarà la validesa, respecte a la resta de candidats, sempre que l’invalidat no siga el President i que el nombre total de candidats que resten siga igual al mínim necessari d’onze.

Si quedara invalidat el candidat a President o no es presentara el mínim exigit de candidats, estaria invalidada tota la candidatura.

Una vegada finalitzada esta comprovació, la Mesa Electoral procedirà a la proclamació de les candidatures que tindran dret a participar en les eleccions, per haver reunit tots els requisits exigits pels Estatuts i rebutjarà les candidatures que no hagen completat este requisit.

Contra l’acord de la Mesa Electoral denegant la proclamació d’alguna candidatura o algun membre d’estes, es podrà interposar les reclamacions i els recursos previstos en l’article 69 d’este Reglament.

Article 72.- Inexistència o invalidació de les candidatures presentades.

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Directiva o la Comissió Gestora, haurà de convocar noves eleccions en el terme màxim de tres mesos.

Article 73. -Votacions. Escrutini. Candidatura guanyadora.

73.1.- Votacions.

Les votacions se celebraran el dia, lloc i durant l’horari que s’haja fixat en la convocatòria de les eleccions.

Les paperetes seran editades per la Federació de Comparses en un format paper i color iguals per a totes les candidatures.

En les paperetes es podrà incloure l’escut de la Federació i la referència al procés electoral, també figurarà els noms dels candidats i el càrrec a ocupar, sent el primer de la relació el candidat a President.

La papereta serà introduïda per cada elector en un sobre que la Federació disposarà per al procés electoral.

Els electors hauran d’acreditar la seua personalitat amb l’exhibició del DNI, permís de conduir, si la Mesa Electoral li ho requerira.

Solament podran exercir el dret a vot els socis que figuren inscrits en el cens definitiu aprovat per la Junta Directiva.

La Mesa electoral presidirà i controlarà les votacions i resoldrà totes les incidències que es produïren, d’acord amb l’expressat en l’article 69.

73.2.- Escrutini.

Una vegada finalitzat el temps previst per a les votacions, la Mesa Electoral disposarà l’inici de l’escrutini de l’urna i que haurà d’arreplegar les següents dades:

• Total, de socis amb dret a vot.

• Total, de socis que han votat.

• Total, de vots obtinguts per cada candidatura.

• Total, de vots blancs.

• Total, de vots nuls.

Seran nul·les les paperetes de vot que no siguen editades per la Federació i les que tinguen afegits o esmenes.

També seran nul·les les paperetes depositades en sobres que no siguen editats per la Federació.

Si en el sobre hi ha més d’una papereta d’una mateixa candidatura solament serà vàlid un vot. Si en el sobre hi ha més d’una papereta de diferents candidatures o en blanc, seran nul·les totes.

Es considerarà vot en blanc quan el sobre no continga cap papereta o hi haja més d’una papereta en blanc.

Totes estes dades i els que es reflectixen en l’article 68.4, quedaran reflectits en l’acta que alçarà la Mesa Electoral de la jornada de votacions i que serà firmada per tots els membres de la Mesa Electoral.

73.3.- Proclamació de la candidatura guanyadora.

Una vegada finalitzat l’escrutini i realitzada i firmada l’acta per la Mesa Electoral, es procedirà a la proclamació de la candidatura guanyadora.

Serà guanyadora la candidatura que haja obtingut més vots vàlids.

En cas d’empat entre dos o més candidatures que hagen obtingut més vots, no es proclamarà guanyadora cap candidatura i s’haurà de celebrar una nova votació entre les candidatures empatades, sent potestat de la Junta Directiva o Comissió Gestora la d’ordenar que s’emeta la votació a continuació o se celebre un altre dia, en este cas, serà en els set dies següents.

En el cas de produir-se novament un empat en la segona votació, es convocarà una tercera, o les successives que siguen necessàries, fins que una candidatura obtinga la majoria.

La proclamació es farà per la Mesa Electoral en finalitzar la jornada de les votacions, amb la lectura pública de l’acta de l’escrutini i donant per concloses les eleccions.

73.4.- Notificació dels resultats.

Dins dels tres dies hàbils següents a les eleccions, la Mesa Electoral remetrà a la Junta Directiva o a la Comissió Gestora de la Federació i als registres oficials, la certificació de l’acta de l’escrutini de les votacions i la proclamació dels guanyadors.

La Mesa electoral serà depositària, en les oficines de la Federació, de les actes i la documentació del procés electoral, mentres existisquen recursos o impugnacions relacionades amb les eleccions que estiguen pendents de resolució en via administrativa.

Si no es dona esta circumstància o des del moment en què els recursos hagen estat resolts, disposaran de trenta dies per a manar a la Junta Directiva o Comissió Gestora el dossier ordenat i totes les actes i la documentació del procés electoral, acompanyats per una relació dels documents que la integren.

Amb el lliurament d’esta documentació la Mesa electoral quedarà dissolta.

Article 74.- Presa de possessió.

Si el procés electoral ha sigut a conseqüència de la finalització natural del mandat de l’anterior Junta Directiva, la nova Junta triada prendrà possessió segons l’acordat en l’article 42 dels Estatuts de la Federació i en eixe moment cessaran simultàniament els membres que resten de la Junta anterior.

Si el procés electoral ha començat per la Comissió Gestora per causa del cessament anticipat del mandat de la Junta anterior, d’acord amb el que es preveu per l’article 60.4, la nova Junta triada haurà de prendre possessió dins dels deu dies següents a l’elecció.

La presa de possessió es farà en una sessió extraordinària de la Junta Directiva, a la qual assistiran la Junta Directiva o Comissió Gestora cessant i la nova Junta triada i a la qual podran ser convidats com a testimonis, membres del Govern municipal, els Càrrecs Festers, etc.

Una vegada constituïda la nova Junta triada, comunicarà la seua composició als registres que les lleis obliguen.

El President de la Junta Directiva o Comissió Gestora cessant, o qualsevol membre d’esta en què es delegue, podrà intervindre en la primera Assemblea General Ordinària que se celebre per a explicar la liquidació de l’exercici econòmic vençut i proposar la seua aprovació.

Article 75.- Vot de censura.

75.1.- Subjectes del vot de censura

Són subjectes passius del vot de censura tots els membres de la Junta Directiva. El vot de censura es podrà sol·licitar contra tota la Junta Directiva o part dels seus membres.

Els subjectes actius del vot de censura són tots els socis en els quals concórreguen les condicions per ser elector segons el regulat en l’article 65.

75.2.- Sol·licitants del vot de censura

Podran sol·licitar la convocatòria del vot de censura:

• La majoria simple dels membres de la mateixa Junta Directiva.

• El 15% dels socis majors d’edat de la Federació.

• El 50% dels socis compromissaris.

Per a comprovar el 15% dels socis majors d’edat, es tindrà en compte el nombre total de socis majors d’edat que hagen participat en les últimes Festes i hagen sigut donats d’alta per les diverses Comparses federades.

75.3.- Forma i procediment per a la sol·licitud del vot de censura.

a. Prèviament a la presentació formal de la sol·licitud del vot de censura, els que l’encapçalen dirigiran un escrit a la Junta Directiva anunciant el seu propòsit, amb la relació dels membres de la Junta que vulguen sotmetre a censura.

En el mateix escrit sol·licitaran a la Junta que els facilite paperetes del model oficial per a poder justificar el suport necessari dels socis o dels compromissaris

b. La Junta Directiva, en el terme no superior a 5 dies hàbils, facilitarà als sol·licitants les paperetes de suport, que tindran les característiques següents:

• Figurarà el nom i escut de la Federació i la capçalera següent: “Papereta de suport per a sol·licitar la convocatòria d’un vot de censura contra…..”, i s’escriuran els noms de la Junta Directiva afectats o, si és el cas, la totalitat de la Junta Directiva.

• En un requadre, i amb la lletra llegible, figurarà el nom del soci que done suport a la sol·licitud, amb la declaració de ser major d’edat, no estar incapacitat, tindre una antiguitat major d’un any com a soci i no tindre suspesa esta condició.

• En un altre requadre de la papereta figuraran el número de soci de la Federació i el número del DNI, la firma completa i la data.

• En un altre requadre s’adjuntarà una còpia fotogràfica de les dos cares del DNI del soci.

El nombre de paperetes que facilitarà la Federació serà el doble de les quals siguen necessàries per a rebre el suport al vot de censura.

Si, excedint-se d’este límit, els promotors del vot de censura sol·licitaren més paperetes, els seran facilitades amb càrrec seu.

c. Els promotors del vot de censura disposaran d’un temps de 14 dies hàbils, a comptar del següent al lliurament de les paperetes, per a presentar la sol·licitud formal a la Junta Directiva, en la qual faran constar els motius, els noms de la Junta que s’hauran de sotmetre a la censura i si se sol·licita a través dels socis o dels compromissaris, adjuntant les paperetes de suport.

75.4.- Constitució de la Mesa del Vot de Censura.

Dins dels 10 dies hàbils a la presentació formal de la sol·licitud, es constituirà la taula del Vot de Censura, que serà la responsable de promoure i controlar tot el procés i que estarà integrada per les persones següents:

• Els dos primers socis que hagen firmat la sol·licitud.

• Dos membres de la Junta Directiva, designats per la pròpia Junta.

• Un delegat de l’Excm. Ajuntament, designat pel propi Ajuntament i que exercirà de President.

Per al funcionament i l’actuació d’esta Mesa, s’aplicaran analògicament les normes d’este Reglament sobre la Mesa electoral, incloent-hi els referents als recursos o la impugnació contra les seues decisions.

Una vegada constituïda la Mesa del Vot de Censura, procedirà, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comprovar que la sol·licitud complix els requisits al fet que està sotmesa i, especialment, que contenen els adequats motius i el suport del nombre suficient de socis o de compromissaris.

La Mesa podrà invalidar els suports que no estiguen prou acreditats i podrà realitzar les indagacions necessàries per a assegurar la seua autenticitat.

Una vegada finalitzada la comprovació, la Mesa haurà de pronunciar-se sobre l’admissió de la sol·licitud del vot de censura.

En cap cas s’admetrà a tràmit una sol·licitud de vot de censura motivada en fets anteriors a l’elecció del membre o membres de la Junta Directiva censurats o per causes diferents a la gestió de la Federació.

Si s’han emplenat tots els requisits es declararà admesa la sol·licitud i requerirà a la Junta Directiva que convoque l’acte de votació, que s’haurà de celebrar en un temps no inferior a 10 dies hàbils ni superior a 20, a comptar des de la notificació del requeriment de la Mesa.

Si no s’han emplenat tots els requisits, es rebutjarà la sol·licitud, mitjançant resolució detallada, que serà notificada als dos primers socis signants.

75.5.- L’acte de la votació.

La convocatòria de la votació es farà pública per la Junta Directiva en la forma que s’assenyala en l’article 67.2 d’este Reglament amb una antelació de 5 dies hàbils.

L’acte de la votació, l’escrutini i la publicació dels resultats es regularan, analògicament, per les normes de l’article 73, i les funcions que són encomanades a la Mesa Electoral seran assumides per la Mesa del Vot de Censura.

Solament podran votar els socis que en l’acte de la votació de censura mantinguen la condició d’elector o compromissari d’acord amb el que disposa l’article 65.

Una vegada finalitzada la votació, la Mesa disposarà la realització de l’escrutini i el recompte dels vots d’acord amb el que es disposa en l’article 73.2 i proclamarà el resultat.

El vot de censura solament quedarà aprovat si obté els vots favorables de dos terços o més dels votants.

Els membres de la Junta Directiva censurats quedaran rellevats automàticament dels seus càrrecs, sent aplicable el que es disposa en els articles 60.1 i 60.4.

Si la censura no obté esta majoria, no podrà plantejar-se novament pels mateixos motius fins que hagen transcorregut el temps d’un any a comptar de la realització de la votació.

ÒRGAN COL·LABORADOR DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I CONSULTA

Article 76.- Junta de Presidents.

La Junta de Presidents serà un òrgan col·legiat i honorífic de caràcter consultiu integrat per tots els Presidents de les diverses Comparses integrades en la Federació.

La funció de la Junta de Presidents serà la d’assessorar i aconsellar sobre totes les qüestions que li sotmeta el President i la Junta Directiva de la Federació.

Nomenar els dos censors de comptes, segons l’estipulat en l’apartat 6 de l’article 31 dels Estatuts de la Federació.

La Junta de Presidents es reunirà, a convocatòria del President, quan siga necessari.

La convocatòria de la Junta de Presidents es farà per acord de la Junta Directiva, que fixarà l’Orde del dia. Les reunions seran presidides per la Junta Directiva i actuarà, com a Secretari, el Secretari General de la Federació, que estendrà acta de les reunions.

Les decisions de la Junta de Presidents es prendran per majoria simple dels assistents. El vot serà personal i no delegable.

Article 77.- Comissió Econòmica.

La Comissió Econòmica és un òrgan de caràcter consultiu integrat per sis socis de la Federació de prestigi reconegut i experiència en la gestió econòmica i de patrimoni; un dels socis ha de ser designat per la Junta Directiva entre els seus membres.

Els càrrecs de la Comissió Econòmica seran honorífics i en els membres hauran de concórrer les mateixes circumstàncies que s’exigix en l’article 66 per a ser membre de la Junta Directiva.

La designació dels 5 socis restants membres de la Comissió Econòmica serà a proposta de la Junta Directiva i haurà de ser ratificada per l’Assemblea General, d’entre estos cinc socis, la Junta Directiva nomenarà el President, un Vicepresident i el Secretari.

El mandat dels membres de la Comissió Econòmica coincidirà amb el mandat natural de la Junta Directiva. El cessament o suspensió dels membres d’esta comissió o, si potser, la provisió transitòria de les vacants que es puguen produir durant el mandat, es regirà per les normes de l’article 60 d’este Reglament, referent a la Junta Directiva.

Les funcions de la Comissió Econòmica són:

a. Lliurar els informes de la seua competència que demande la Junta Directiva.

b. Lliurar l’informe previ a les propostes que la Junta Directiva present a l’Assemblea General sobre les matèries a què fa referència l’article 48, en els seus diversos apartats.

El funcionament de la Comissió Econòmica es regirà pel que s’establix en l’article 61 per a la Junta Directiva, en el que li siga aplicable.

Article 78.- Comissió de Disciplina.

La Comissió de Disciplina és un òrgan col·legiat amb la funció d’exercir i aplicar, per delegació de la Junta Directiva, la potestat disciplinària que recau a esta, d’acord amb el que es disposa i regulat en este Reglament.

La Comissió de Disciplina està integrada per 5 membres, un dels quals ha de ser designat per la Junta Directiva entre els seus membres i serà el que la presidisca.

Els altres quatre membres seran designats per la Junta Directiva entre els seus socis de la Federació que siguen llicenciats en Dret o de reconeguda experiència i que reunisquen les condicions exigides en l’article 66 d’este Reglament, per a ser membre de la Junta Directiva.

El President de la Comissió de Disciplina nomenarà un Vicepresident i un Secretari. Tots els càrrecs seran honorífics.

El mandat dels membres de la Comissió de Disciplina coincidirà amb el mandat natural de la Junta Directiva previst en l’article 60. El cessament, la suspensió i la provisió de vacants de la Comissió de Disciplina es faran lliurement per la Junta Directiva.

El funcionament de la Comissió de Disciplina es regirà pel que establix l’article 63 per a la Junta Directiva, en el que li siga aplicable.

Volver al Indice —->

Capítol VII.- Règim documental

Article 79.- Llibres de la Federació.

La Federació de Comparses tindrà els següents Llibres i Registres:

79.1.- Registre de Comparses i Socis.

Consistirà en un registre sistemàticament informàtic, on s’inscriuran per orde d’admissió, les Comparses que existisquen i les de nova creació.

El registre de socis consistirà en un registre informàtic, on figuraran les dades següents:

•  Nom i cognoms del soci.

•  Número del document nacional d’identitat o passaport.

•  Data de naixement.

•  Domicili.

•  Data d’ingrés en la Comparsa.

•  Data de baixa o cessament.

•  Observacions.

En l’apartat d’observacions es faran constar les següents:

a. Càrrec que haja ocupat el soci en la Junta Directiva o els òrgans col·laboradors, així com la duració del seu mandat.

b. Condició o nomenament de compromissari i la duració del seu mandat.

c.  Les sancions disciplinàries fermes que se li hagen imposat.

d. La suspensió de la condició de soci i la duració d’esta.

e. El càrrec fester exercit en el seu Comparsa o en la Federació, amb expressió del mateix i any de concurrència.

El Registre de comparses i de socis estarà numerat del més antic al més modern.

Cada exercici s’actualitzarà en funció dels cessaments que s’hagen produït.

79.2.- Llibres d’Actes de l’Assemblea General-

És el llibre format cronològicament per les actes de les reunions de les Assemblees Generals de la Federació. Les actes comprendran:

• Data i lloc de la reunió.

• Nombre d’assistents.

• Resum dels assumptes tractats.

• Acords adoptats, amb referència al procediment adoptat per a prendre la decisió.

El Secretari General de la Federació redactarà les actes, amb el vistiplau del President i seran firmades per tres socis compromissaris designats per l’Assemblea.

79.3.- Llibre d’Actes de la Junta Directiva.

És el llibre format cronològicament per les actes de les reunions de la Junta Directiva de la Federació. Les actes comprendran:

• Data i lloc de la reunió.

• Assistents.

• Resum dels assumptes tractats.

• Acords adoptats, amb referència al procediment adoptat per a prendre la decisió.

El Secretari General de la Federació redactarà les actes, amb el vistiplau del President, i seran aprovades en la reunió següent de la Junta.

79.4.- Llibres d’Actes dels Òrgans Col·laboradors de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Els Òrgans Col·laboradors de l’Assemblea General i de la Junta Directiva portaran sengles llibres d’actes.

Les actes, que comprenguen les circumstàncies que reflectisquen l’apartat anterior, seran redactades pel Secretari de cada Òrgan, amb el vistiplau del President.

79.5.- Llibres de comptabilitat.

La comptabilitat de la Federació quedarà reflectida en els corresponents llibres, on haurà de figurar el patrimoni, els drets i les obligacions sostretes i l’estat d’ingressos i despeses, amb detall de la seua procedència, inversió o destí. Respecte a les donacions, s’ha d’especificar la finalitat a la qual es destinen, amb referència al document de donació i a l’acta d’acceptació per l’òrgan competent de la Federació.

79.6.- Llibre d’Honor

La Junta Directiva vetlarà i mantindrà com una obligació que tots els Càrrecs Festers que exercisquen les Capitanies i Alferecías, adults i infantils, estampen la seua firma en este llibre, com a record del seu pas per la Festa.

En el llibre les seues fulles estaran situades per orde cronològic, de més antic a més recent.

79.7.- Llibres Auxiliars

La Federació portarà tots aquells llibres auxiliars que considere oportuns per a un millor compliment dels seus objectius.

79.8.- Autenticació

Tots els llibres d’actes dels Òrgans de Govern i els de comptabilitat es faran diligenciar per a garantir l’autenticitat en la forma prevista en la legislació vigent.

Article 80. Privacitat de les dades personals dels Llibres i fitxers.

En acatament del mandat de l’article 18 de la Constitució Espanyola i de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Federació garantirà la privacitat de les dades personals dels socis que arrepleguen els Llibres i fitxers de la Federació o la transcripció realitzada en fitxers informàtics, protegint-los de la interconnexió d’altres xarxes informàtiques i no podent divulgar ni facilitar-los a ningú, llevant que s’obtinga el consentiment de l’afectat.

Esta garantia s’aplicarà sense perjuí del dret individual de cada soci per a accedir, rectificar i cancel·lar les seues dades personals i de l’obligació de la Federació de facilitar la comunicació als socis que manifesten la seua voluntat de presentar-se a les eleccions o vulguen presentar un vot de censura, pel sistema regulat en l’article 75.

Volver al Indice —->

Capítol VIII.- Règim econòmic

Article 81.- Comptes anuals.

Els comptes anuals, que la Junta Directiva presentarà a l’Assemblea General, comprenen:

•    El balanç i el compte de guanys i pèrdues, de manera que indiquen clarament la situació financera i el patrimoni de l’entitat.

•    La memòria econòmica de l’exercici, que explique les variacions i les incidències més significatives, en relació al pressupost.

Article 82.- Auditoria.

Nomenar censors de comptes, en número d’un per bàndol. Els censors seran presentats per les Comparses i la duració del seu mandat serà d’un any.

Cada any li correspondrà presentar un censor de comptes a una Comparsa, començant per la més antiga i seguint en orde cronològic d’antiguitat.

Els comptes anuals previstos en l’article anterior podran ser revisades per Auditors de Comptes habilitats per a esta funció i designades per la Junta Directiva.

També es farà auditoria en la totalitat o part dels comptes anuals, a sol·licitud dels quals legalment tinguen dret a demandar-ho i el cost serà al seu càrrec.

De totes les auditories que es facen a petició de la Junta Directiva s’adonarà en l’Assemblea General.

Article 83.- Facultat de disposició de la Junta Directiva.

La Junta Directiva té plena facultat de disposició econòmica, amb les limitacions que establixen les disposicions legals d’aplicació i les següents d’este Reglament:

a. La Junta Directiva no podrà fer despeses superiors al 20% de l’import global dels pressupostos, independentment de poder disposar de l’import d’aquells ingressos no previstos en el Pressupost, o del que excedira del proveït.

Per a fer actes de disposició que superen este límit, la Junta Directiva necessitarà l’aprovació de l’Assemblea General, aprovació que s’adoptarà per majoria simple dels assistents.

b. La Junta Directiva podrà adquirir, gravar i vendre béns materials; podrà acceptar diners en forma de crèdit o préstec; o podrà emetre títols transmissibles de deute, fins a un import que no excedisca el 20% del Pressupost anual dels ingressos.

Qualsevol altre acord que excedisca este límit, necessitarà l’aprovació de l’Assemblea General amb una majoria de les dos terceres parts dels assistents.

Per a emetre títols transmissibles de deute o prendre diners en préstec en quantia superior al 50% del Pressupost anual d’ingressos, a més de l’aprovació de l’Assemblea General per la majoria qualificada dels dos terços dels assistents, serà necessari l’informe favorable dels tècnics municipals de l’Excm. Ajuntament.

Volver al Indice —->

Capítol IX.- Extinció i dissolució de la Federació   

Article 84.- Extinció de la Federació.

La Federació quedarà extingida:

•    Per la dissolució voluntària acordada pels socis.

•    Per la fusió o absorció amb altres federacions.

•    Per altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.

Article 85.- Dissolució de la Federació per voluntat dels socis.

La dissolució de la Federació per voluntat dels socis haurà de ser adoptada per l’Assemblea General, amb el vot favorable de les tres quartes parts dels socis compromissaris assistents, que representen, com a mínim, la majoria del total dels socis compromissaris.

S’estarà al regulat en l’article 102 dels Estatuts sobre esta matèria.

Fusió. Absorció. Segregació. Liquidació.

Article 86.- Fusió i absorció.

La fusió o absorció de la Federació de Comparses en altres federacions exigirà un acord de l’Assemblea General adoptat amb el vot favorable de les tres quartes parts dels socis compromissaris assistents, que representen, com a mínim, la majoria del total dels socis compromissaris.

Article 87.- Liquidació de la Federació i del seu patrimoni.

En el cas de produir-se la dissolució de la Federació, la Junta Directiva o, si potser, la Comissió Gestora, procediran a la liquidació del patrimoni i dels actius de la Federació, amb els criteris següents:

a. Es vendran els actius necessaris i indispensables per a pagar els deutes de la Federació i, amb preferència, el patrimoni mobiliari i els béns fungibles, sobre l’immobiliari.

b. La resta d’actiu immobiliari i els altres béns mobles, seran donats en la forma que s’establix en l’article 104 dels Estatuts.

Una vegada acabada la liquidació, es convocarà una última Assemblea General per a donar compte de la liquidació practicada.

Volver al Indice —->

Capítol X.- Honors i sancions

Article 88.- Per a estímul de l’actuació festera es podran concedir a les Comparses premis en metàl·lic, diplomes, guardons, distintius, etc., bé pel conjunt de la Festa o per actes determinats, i segons les instruccions que s’acorden en cada cas.

Article 89.- La Federació de Comparses podrà així mateix premiar comportaments individuals, segons les instruccions que s’acorden.

Article 90.- Els festers que representen als Càrrecs Festers de Capitanies i Alferecías, majors i infantils, rebran la insígnia de la Federació amb el distintiu de plata.

Els festers que hagen ostentat com a mínim un període complet del seu mandat com a President de la Federació, i una vegada haja conclòs les seues funcions, rebrà en la primera Assemblea General la insígnia de la Federació amb el distintiu d’or.

Article 91.- Els qui visten el vestit de fester o prenguen part en els actes de festa de qualsevol forma, estan en el deure de respectar i complir esta ordenança, les seues instruccions complementàries i les disposicions de la Junta Directiva.

Article 92.- Els que de qualsevol mode faltaren en deure que els imposa l’article anterior, incomplint la seua obligació o infringint una prohibició podran ser sancionats.

Article 93.- Es tindran en compte, a més, les següents situacions específiques:

•    La Comparsa que arribe tard a qualsevol acte de festa o amb un nombre de festers molt inferior, o sense banda de música, formarà en l’últim lloc del seu bàndol en eixe acte. Considerant este fet com una falta greu.

•    Si no acudira a un acte, formarà en l’últim lloc dels altres actes d’eixe any. Considerant este fet com una falta molt greu.

•    Si hi haguera reincidència reiterada a l’any següent, tindrà la consideració de falta molt greu.

•    No participar en qualsevol acte organitzat per la Federació sense haver-lo comunicat prèviament a la Junta Directiva, tindrà la consideració de falta molt greu.

Article 94.- Com a mesures prèvies d’aplicació immediata durant el desenvolupament dels actes de festes i, per a evitar el seu desorde, sense perjuí de les sancions que procedisquen, la Junta Directiva, l’Alcalde General de Festes o els Alcaldes de Festes, podran obligar a retirar-se de la desfilada i del carrer a qui amb vestuari fester:

•    Contradiga i perjudique el decor de la festa amb les seues actuacions.

•    Si el seu vestuari desdiu notòriament del conjunt de la Festa.

•    Si amb paraules o gestos ofenguera al públic.

•    Si s’insubordinaren no acatant les ordes dels responsables.

•    I a la Comparsa o part d’ella que amb la seua insubordinació o públic menyspreu es fera creditor e això.

Volver al Indice —->

Capítol XI.- Règim disciplinari i jurisdiccional

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS

Article 95.- És potestat de la Federació de Comparses la correcció de les infraccions de la disciplina social que es produïren amb ocasió o a conseqüència del desenvolupament de les seues activitats. El present Capítol té per objecte el desenvolupament de la normativa disciplinària establida amb caràcter general en el Capítol VII de l’Estatut de la Federació Unió de Comparses de Moros i Cristians “Ber-Largas” (d’ara en avant, la Federació) de l’any 2007, i desenvolupat en el Reglament de Règim Intern d’esta Federació, sent, per tant, objecte d’este Capítol l’exercici de la referida potestat, el procediment disciplinari, la classificació i tipificació de les infraccions i les sancions aplicables.

Article 96.- El règim Disciplinari Fester és independent de la responsabilitat civil o penal en què puguen incórrer els components de la Federació, responsabilitat que es regirà per la legislació que en cada cas corresponga.

SECCIÓ SEGONA: ORGANITZACIÓ DISCIPLINÀRIA

Article 97.- Les infraccions sotmeses a la potestat disciplinària de la Federació es classifiquen en:

97.1.- Infraccions relacionades amb la conducta associativa.

Són les accions o omissions dels festers donats d’alta en les Comparses, contràries als Estatuts, al present Reglament, o als acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva de la Federació.

97.2.- Infraccions de les Comparses.

Són les accions o omissions de les Comparses que formen part de la Federació, contràries als Estatuts, o al present Reglament, realitzats durant la Festa o fora d’ella (Art. 99 de l’Estatut de la Federació).

97.3.- Infraccions dels representants de la Federació.

Són les accions o omissions del President de la Federació i/o altres membres de la seua Junta Directiva, contràries als Estatuts, al present Reglament, o als acords de l’Assemblea General.

Article 98.- L’exercici de la potestat disciplinària de la Federació, correspon, en cada cas, al següent òrgan:

98.1.- Infraccions relacionades amb la conducta associativa:

A la Comissió de Disciplina, prevista en l’Art. 78 del present Reglament.

98.2. -Infraccions de les Comparses

A la Junta Directiva de la Federació de Comparses, segons el que es disposa en el Art.99 de l’Estatut de la Federació.

98.3.- Infraccions dels representants de la Federació

A l’Assemblea General de la Federació de Comparses, segons la proposta que elabore la Comissió de Disciplina.

Article 99.- La Federació, en l’exercici de les seues funcions, i a través de la seua Junta Directiva o de la Comissió Disciplinària de la Federació, segons corresponga, dins del que s’establix per a la infracció de què es tracte i en el cas que per a la mateixa s’assenyalen mínims i màxims aplicables, podrà imposar la sanció en el grau que estime més just, a l’efecte del qual prendrà en consideració la naturalesa dels fets i la concurrència o no de circumstàncies agreujants i atenuants de la responsabilitat. D’igual mode procedirà l’Assemblea General, quan es tracte de la imposició de sancions al President o membres de la Junta Directiva, per les infraccions previstes en relació amb els seus càrrecs en la Federació, regulades en el present capítol.

SECCIÓ TERCERA: PRINCIPIS DISCIPLINARIS

Article 100.- Es considerarà, en tot cas, com a circumstància agreujant de la responsabilitat disciplinària Festera, la reincidència.

Existirà reincidència quan l’autor de la falta haguera sigut sancionat anteriorment, per resolució ferma, per qualsevol infracció de la disciplina Festera d’igual o major gravetat o per dos infraccions o més d’inferior gravetat de la qual en eixe supòsit es tracte.

La reincidència es considerarà produïda en el transcurs de tres anys, comptat a partir del moment en què s’haja comés la infracció.

Article 101.- Es consideraran, en tot cas, com a circumstàncies atenuants de la responsabilitat disciplinària Festera:

a. La del penediment espontani.

b. La d’haver precedit, immediatament a la comissió de la infracció, una provocació suficient (resposta a una provocació).

c. La de no haver sigut sancionat amb anterioritat en el transcurs de la vida Festera.

Article 102.- Es consideraran, en tot cas, com a causes d’extinció de la responsabilitat disciplinària Festera:

a. La defunció de l’inculpat.

b. La dissolució de la Comparsa sancionada.

c. El compliment de la sanció.

d. La prescripció de les infraccions o de les sancions imposades. La pèrdua de la condició de Fester federat, excepte nova alta dins del període de prescripció previst per a cadascuna de les infraccions en l’article 107 del present Reglament.

e. La pèrdua de la condició de Fester federat, quan esta mateixa es produïx de manera voluntària.

Article 103.- Un mateix fet concret, comés per una Comparsa o Fester, no pot resultar sancionat més d’una vegada per la Federació.

Article 104.- No podrà sancionar-se per fets no tipificats en els Estatuts o en el present Reglament amb anterioritat al moment de la infracció.

SECCIÓ QUARTA: INFRACCIONS

Article 105.- La classificació, tipificació de les infraccions i sancions a aplicar és la següent:

105.1.- Infraccions i sancions relacionades amb la conducta associativa.

Són les accions o omissions dels festers donats d’alta en les Comparses. Les infraccions relacionades amb la conducta associativa es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

a. Són infraccions lleus les accions o omissions dels socis contràries als Estatuts, al present Reglament, o als acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, que no tinguen la qualificació de greu o molt greu, sempre que estes conductes estiguen contemplades en el text del present Reglament o en l’Estatut de la Federació, i en concret, les següents:

1. En les Entraetas els festers que no visten de manera correcta [no és admissible l’ús del vestit oficial de la Comparsa, evitant-se la utilització parcial de peces festeres que formen part del vestit oficial de la Comparsa al costat de peces que no ho siguen. [lleu, Reglament, art. 15]

2. Queda totalment prohibit que els festers i els músics tornen per l’interior de la carrera per la qual  discorre l’Entrada.  D’este  comportament seran totalment responsables les respectives Comparses. [Lleu, Reglament, 17]

b. Són infraccions greus les accions o omissions dels socis contràries als Estatuts, al present Reglament, o als acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, que tinguen transcendència pública o causen perjuís materials o a la imatge de la Federació, dels altres socis o dels membres de la Junta Directiva, i en concret les següents:

1. No col·laborar amb tots els mitjans, al seu abast, al major prestigi de la Federació de Comparses i al compliment dels seus fins. [Greu, Estatut, 18].

2. Els festers que no complisquen el que s’establix en l’article 15 sobre la vestimenta en l’Entrada del Fester [els festers que participen vestiran exclusivament el vestit oficial de les seues Comparses. No es permetrà l’ús de peces de vestir alienes a este, amb l’excepció a este compliment d’aquelles persones que hagen assistit a l’Entrada de Bandes representant al seu Comparsa, que podran vestir amb vestit de carrer]. [Greu, Reglament, 15]

3. Els festers que no usen el vestit fester en els actes de la Trilogia Festera excepte quan la Federació acorde el contrari. [Greu, Reglament, 16]

4. El incumplimiento por parte de los cabos de las filadas, como responsables de las mismas, de las ordenanzas y las indicaciones de los Alcaldes de Fiestas. Está explícitamente prohibido repartir objetos, llevar o consumir bebidas, arrojar armas al suelo, llevar gafas de sol u objetos que no correspondan al traje festero, así como girar la Filada o que se salgan sus componentes de la Filada, salvo excepciones de causa mayor [Grave, Reglamento, 17]

5. Nadie podrá vestir el traje de festero de una Comparsa si no es socio de la misma o es autorizado por su Alcalde de Fiestas. [Grave, Reglamento, 41].

6. El incumplimiento de la disciplina de la Comparsa por parte de un festero asociado a ella [Grave, Reglamento, 42].

7. El incumplimiento de las obligaciones que tiene un Fester, según el artículo 44 del Reglamento de Régimen Interno tendrá la consideración de falta grave [Grave], excepto en sus apartados

7.1.  No satisfacer las cuotas a su Comparsa y a la Federación [falta muy grave].

7.2.  No presentar su arma de disparo y polvorera cuando proceda su revisión [falta muy grave].

8. Quienes vistan el traje de festero o tomen parte en los actos de fiesta de cualquier forma, y no respeten y cumplan lo contemplado en el Estatuto o Reglamento de Régimen Interno de la Federación, o sus instrucciones complementarias o disposiciones de la Junta Directiva [Grave, Reglamento, 94]:

8.1. Contradiga i perjudique el decor de la festa amb les seues actuacions.

8.2. Si el seu vestuari desdiu notòriament del conjunt de la Festa.

8.3. Si amb paraules o gestos ofenguera al públic.

8.4. Si s’insubordinaren no acatant les ordes dels responsables.

9. Competix a l’alcalde la distribució i ordenació al carrer i sobre el cap recau la responsabilitat de l’actuació de la filà o esquadra [Greu, Reglament, 36].

10. La pertorbació de l’orde en el desenvolupament de qualsevol reunió de Junta Directiva, Assemblea o comissió de treball. [Greu].

c. Són infraccions molt greus l’incompliment del pagament de la quota de soci, així com qualsevol una altra acció o omissió del soci contrària als Estatuts, al present Reglament, o als acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, quan ha concorregut engany o mala fe o, sense proposar-li-ho, tinga una gran transcendència pública o cause perjuís materials o morals de molta consideració, i en concret les següents:

1. Tota la informació que es pose a la disposició dels compromissaris tindrà el caràcter de reservada, i no podrà ser divulgada ni retirada de les oficines de la Federació. L’incompliment d’este punt serà falta molt greu [Molt greu, Reglament, 54].

2. No contribuir econòmicament al manteniment de la Federació de Comparses mitjançant els pagaments que s’establisquen.. [Molt greu, Estatut, 18].

3. No satisfer les quotes al seu Comparsa i de la Federació.

4. No complir fidelment l’Estatut i els acords de l’Assemblea General i Junta Directiva de la Federació. [Molt greu, Estatut, 18].

5. Les següents actuacions seran considerades molt greus [Molt greu, Reglament, 94]:

5.1.  Contradiga i perjudique el decor de la festa amb les seues actuacions.

5.2.  Si el seu vestuari desdiu notòriament del conjunt de la Festa.

5.3.  Si amb paraules o gestos ofenguera al públic.

Les següents actuacions en els actes d’arcabusseria  tindran la consideració de falta molt greu. Totes les incidències sobre pólvora seran sempre molt greus, inclòs el contingut de l’article 45 del Reglament de Règim Intern:

6. L’incompliment de les normes d’arcabusseria que cada any establix la Federació.

7. Participar en l’acte de tret sense portar visible el carnet de arcabucero en vigor.

8. Participar en actes d’arcabusseria sense estar donat d’alta en la Federació com arcabucero.

9. Participar en els actes d’arcabusseria sent menor d’edat.

10. Participar en actes d’arcabusseria en estat d’embriaguesa.

11. Fer cas omís a les indicacions del Cap de Tret, alcaldes de la Unió o responsables dels actes d’arcabusseria.

12 Disparar a mobiliari urbà, vegetació, vehicles o a qualsevol element no autoritzat.

13. Apuntar amb l’arcabús a persones o animals i, per descomptat, el tret cap a ells.

14. Disparar fora del lloc delimitat a tal fi.

15. Disparar abans de l’orde d’inici de l’acte.

16. Disparar amb més de dos càrregues.

17. Disparar cap al sòl.

18. No anar degudament uniformat. [consideració de falta greu].

19. No guardar les distàncies de seguretat.

20. Fumar durant l’acte ni en les zones delimitades per al tret.

21. No està permés fumar mentres el fester porte l’arcabús i cantimplora.

22. No presentar la seua arma de tret i polvorera quan siga procedent la seua revisió.

105.2.- Infraccions i sancions de les Comparses.

Les infraccions de les Comparses es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

a. Són infraccions lleus les accions o omissions de les Comparses que formen part de la Federació, contràries als Estatuts o al present Reglament, realitzats durant la Festa o fora d’ella, que no tinguen la qualificació de greu o molt greu, i en concret les següents:

1. No comunicar a Secretaria qualsevol canvi de domicili, de Comparsa o classe de soci, a través de la seua corresponent Comparsa. [Lleu, Estatut,18].

2. No comunicar a la Federació la baixa d’un associat, per incompliment de les seues obligacions. [Lleu, Estatut, 67].

3. L’incompliment de les normes de desenvolupament de les Entrades es considerarà de la manera següent: [Lleu, Reglament, 17]

3.1. Entre el final d’una banda de música i el començament de les filadas que s’acompanyen per una altra banda de música, dins d’una mateixa comparsa, no es tindrà una distància major de 15 metres.

3.2. Entre el final d’una comparsa i l’inici de la següent es tindrà una distància de 20 metres aproximadament.

3.3. Totes les Comparses que no ostenten càrrec fester, assistiran a les Entrades sense portar gens especial en la seua formació.

3.4. Queda totalment prohibit lluir publicitat, tant en les Carrosses com en els elements utilitzats durant la corresponent Ostentació.

4. No depositar a la Biblioteca-arxive de la Federació dos exemplars d’un llibre de festes o fullet editat per una Comparsa amb motiu d’un Càrrec Fester o celebració especial. [Lleu, Reglament, 32].

5. Per a tots els actes oficials de la Festa, les Comparses que representen als Càrrecs Festers s’acompanyaran de les seues pròpies bandes de música que contracten, còpia del contracte de la qual es remetrà a la Junta Directiva de la Federació, un mes abans del començament de les Festes. [Lleu, Reglament, 33]

6. No usar la bandera, i si és el cas la banderola, de la Comparsa en els actes festers que s’així s’establisca per la Federació [L, Reglament, 40].

b. Són infraccions greus les accions o omissions de les Comparses que formen part de la Federació, contràries als Estatuts o al present Reglament, realitzats durant la Festa o fora d’ella, que tinguen transcendència pública o causen perjuís materials o a la imatge de la Federació, dels altres socis o dels membres de la Junta Directiva, i en concret les següents:

1. Les Comparses que no tinguen un Llibre-registre o suport informàtic de socis. [Greu, Estatut, 68].

2. La Comparsa que no fixe, en el seu Estatut o Reglament, els drets i deures dels seus associats, d’acord amb la seua condició, així com el procediment d’admissió i pèrdua de la qualitat de soci, garantint els drets i deures dels socis com a membres de la Federació de Comparses. [Greu, Estatut, 68].

3. Organitzar la participació de la Comparsa en la Festa contradient les ordenances promulgades per la Federació de Comparses. [Greu, Estatut, 69].

4. No nomenar els seus compromissaris per a les Assemblees Generals de la Federació de Comparses. [Greu, Estatut, 69].

5.  La inassistència injustificada del President d’una Comparsa a les reunions que convoque la Federació. [Greu, Estatut, 70].

6.  El President de Comparsa que incomplisca els seus drets i responsabilitats, segons els seus propis reglaments i Estatut. [Greu, Estatut, 71].

7.  No nomenar Alcalde de Festes [Greu, Estatut, 71].

8.  No prendre denominació pròpia, bandera, etc., així com segell o anagrama per a usar en tots els seus documents. [Greu, Estatut, 77].

9.  No sol·licitar permís a la Federació per a usar el vestit de la Comparsa fora del programa oficial de Festes. [Greu, Estatut, 82].

10.   No comunicar a la Federació la composició de la Junta Directiva de la Comparsa [Greu, Estatut, 84].

11.   L’incompliment de les normes de desenvolupament de les Entrades es considerarà de la manera següent: [Greu, Reglament, 17]

11.1.  En les Entrades les Comparses portaran filadas de festers com a mínim 8 persones i el cap, distanciades entre si 6 metres (nou passos) aproximadament.

11.2.  Quan entre el final d’una comparsa i l’inici de la següent hi haja una distància exagerada (més de 80 metres).

11.3.  L’incompliment de les normes sobre Filadas Especials (filadas de negres).

11.4.  Les Comparses vindran obligades a presentar bandes de música amb més de 25 músics. Tots ells vestiran l’uniforme complet o, en defecte d’això, roba festera com a gel·labes, no permetent-se l’ús de peces de vestir que no siguen adequades a l’acte que es desenvolupa.

12.   Quan una comparsa arribe tard a un acte o amb un nombre de festers inferior al mínim establit o sense banda de música, formarà en últim lloc en eixe acte, considerant este fet com una falta greu . [Reglament, 93].

13.   La Comparsa que no presente a la Federació l’assegurança de responsabilitat civil abans de 15 dies del Dia del Pregó. [Greu, Reglament, 9].

14.   Les Comparses que com a socis de la Federació, no contribuïsquen econòmicament segons el regulat en l’article 18.1 dels Estatuts de la Federació. [Greu, Reglament, 10].

15.   L’incompliment de les obligacions econòmiques que establix l’article del Reglament de Règim Intern serà considerat falta lleu la primera vegada i en cas de reiterar-se, ser habitual o conducta de picardia o mala fe, seria falta greu [Greu, Reglament, 10].

16.   En la Presentació de Càrrecs Festers, les Comparses sortints podran anar acompanyades per una banda de música degudament uniformada fins al peu de l’escenari, interpretant únicament peça de música festera. La banda de música no podrà fer girs cap al públic o autoritats, havent d’acatar les indicacions de les persones responsables de l’acte. L’incompliment d’esta norma serà falta greu [Greu, Reglament, 15].

17.   En l’Entrada de Bandes, les Comparses estan obligades a presentar una banda de música amb més de 25 músics i la peça a interpretar serà un pasdoble, per a la confecció del corresponent programa. L’incompliment d’esta norma serà falta greu [Greu, Reglament, 15].

18.   Les bandes de música podran assistir a l’acte de l’Entrada de Bandes de Música amb la seua bandera i tots els seus components vestiran el seu uniforme complet, no permetent-se l’ús de peces que no siguen adequades a l’acte que es desenvolupa. La Comparsa serà responsable de l’incompliment d’esta norma [Greu, Reglament, 15].

19.   A les Ambaixades assistiran els socis arcabuceros de cada Comparsa amb el vestit representatiu d’esta, el capità, la banderera o representants de Comparsa, amb la bandera i serà obligada l’assistència de les bandes de música de les comparses que ostenten el càrrec de capitanies. [Greu, Reglament, 15].

20.   En les dianes, l’assistència és obligatòria per a totes les Comparses, que aniran acompanyades per la seua bandera i banda de música, que no podrà tindre menys de 15 músics. [Greu, Reglament, 15].

21.   En les dianes, com a mínim assistirà una filada de components de cadascuna de les Comparses, incloent-se en esta quantitat als arcabuceros de què dispose, tots ells vestiran el vestit oficial de la Comparsa. Per tant el número mínim serà el d’una filada, comptant comparsistas i arcabuceros. [Greu, Reglament, 15].

22.   En les Salves al Patró, assistiran 3 arcabuceros per Comparsa, llevat que esta Comparsa no dispose de cap arcabucero registrat. Estos arcabuceros estaran a les indicacions que reben del Cap de Tret. [Greu, Reglament, 15].

23.   La Comparsa que participe en l’Entrada Infantil ho farà amb la seua banda de música, que tindrà un mínim de 15 músics, i la bandera de la Comparsa. [Greu, Reglament, 15].

24.   L’incompliment per part d’una Comparsa que no tinga Càrrec Fester, de les normes establides en l’Entrada Infantil [Greu, Reglament, 17].

25.   Les Comparses desfilaran amb regularitat i el necessari orde, evitant retards o avançaments excessius que produirien corts, trencant la unitat dels actes. [Greu, Reglament, 34].

c. Són infraccions molt greus les accions o omissions de les Comparses que formen part de la Federació, contràries als Estatuts o al present Reglament, realitzats durant la Festa o fora d’ella, quan ha concorregut engany o mala fe o, sense proposar-li-ho, tinga una gran transcendència pública o cause perjuís materials o morals de molta consideració, i en concret les següents:

1.     La Comparsa que admeta un soci procedent d’una altra Comparsa sabent que manté deutes en la Comparsa d’origen. [Molt greu, Estatut, 67]

2.     La Comparsa que la seua fi primordial no siga prendre part activa en les Festes de Moros i Cristians que se celebren en honor a Sant Vicent Ferrer i complir els altres fins de la Federació [Molt greu, Estatut, 62]

3.     No nomenar Capità, Banderera o representants de la Comparsa, amb anterioritat a l’acte de la Presentació de Càrrecs Festers [Molt greu, Estatut, 76].

4.     No prendre part en la Festa i en els actes festers que organitze la Federació de Comparses, subjectant-se als reglaments, programes oficials o acords d’esta. [Molt greu, Estatut, 77].

5.     No complir els acords dels òrgans directius de la Federació de Comparses en totes les matèries relacionades amb els seus fins. [Molt greu, Estatut, 77].

6.     No notificar a la Federació la modificació total o parcial del vestit oficial de la Comparsa [Molt greu, Estatut, 83].

7.     No participar en la Festa sense causa degudament justificada. [Molt greu, Estatut, 86].

8.     Participar en la Festa amb un mínim de quaranta festers adults, capità, banderera o representants de Comparsa, Alcalde de Festes i bandera i esta situació es produïsca durant dos anys consecutius. [Molt greu, Estatut, 86]

9.     Incomplir reiteradament l’Estatut de la Federació de Comparses o que la seua acció i actuació siguen contraris als seus fins. [Molt greu, Estatut, 86]

10.   La renúncia d’una Comparsa a ostentar Càrrec Fester [Molt greu, Reglament, 22, 24].

11.   La Comparsa o part d’ella que durant un acte fester s’insubordine o mostre un públic menyspreu, serà una falta molt greu [Molt greu, Reglament, 94].

12.   El no acatament de la interpretació dels articles del capítol II del Reglament i els acords que adopte la Junta Directiva de la Federació [Molt greu, Reglament, 18].

13.   No participar en qualsevol acte organitzat per la Federació sense haver-lo comunicat prèviament a la Junta Directiva, tindrà la consideració de falta molt greu. [Reglament, 93].

105.3.- Infraccions i sancions dels membres de la Federació.

Les infraccions dels membres de la Federació es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

a. Són infraccions lleus les accions o omissions del President de la Federació i/o altres membres de la seua Junta Directiva, contràries als Estatuts, al present Reglament, o als acords de l’Assemblea General, que no tinguen la qualificació de greu o molt greu, i en concret les següents: (de moment NO hi ha res que siga lleu).

b. Són infraccions greus les accions o omissions del President de la Federació i/o altres membres de la seua Junta Directiva, contràries als Estatuts, al present Reglament, o als acords de l’Assemblea General, que tinguen transcendència pública o causen perjuís materials o a la imatge de la Federació, dels altres socis o dels membres de la Junta Directiva, i en concret les següents:

1. Quan el President de la Federació:

1.1.  Decidisca per si mateix en els casos urgents, i no informe a la Junta Directiva en la primera sessió que se celebre. [Greu, Estatut, 46]

1.2.  No representar a la Federació de Comparses en tots els actes de caràcter oficial i jurídic, com a legal representant d’esta, atorgant poders en cas necessari. [Greu, Estatut, 46]

1.3.  No convocar la Junta Directiva, Junta de Presidents i Assemblees Generals, per mitjà del Secretari General. [Greu, Estatut, 46]

1.4.  No ordenar pagaments. [Greu, Estatut, 46]

1.5.  No autoritzar, amb la seua firma, les actes de la Junta Directiva, Junta de Presidents i Assemblees Generals. [Greu, Estatut, 46]

1.6.  No executar els acords de la Junta Directiva i Junta de Presidents. [Greu, Estatut, 46]

1.7.  No suspendre cautelarment qualsevol acord de la Junta Directiva quan el crega perjudicial per als interessos de la Federació de Comparses, donant compte a la Junta de Presidents, que serà convocada a este efecte, en el termini màxim d’un mes, des de la data de suspensió de l’acord. [Greu, Estatut, 46]

1.8.    No exercir el vot de qualitat. [Greu, Estatut, 46]

2. L’incompliment de les obligacions del Cronista de Festes i de l’Alcalde General de Festes establides en els articles 53 i 54 de l’Estatut [Greu, Estatut, 53 i 54]

3. L’incompliment de les atribucions i deures de la Junta de Presidents que s’establix en l’article 60 de l’Estatut [Greu, Estatut, 60]

4. L’incompliment de mantindre el caràcter de confidencialitat de les deliberacions de la Junta Directiva de la Federació i la seua no divulgació. [Greu, Reglament, 61.6]

5. La negativa dels membres de la Junta Directiva de la Federació a respondre de les seues actuacions de govern davant l’Assemblea General. [Greu, Reglament, 63]

6. L’incompliment de l’estipulat sobre el règim documental de la Federació, segons l’article 79 del Reglament [Greu].

7. L’incompliment de la normativa vigent en matèria de gestió, tractament i privacitat de les dades personals [Greu, Reglament, 80]

c. Són infraccions molt greus les accions o omissions del President de la Federació i/o altres membres de la seua Junta Directiva, contràries als Estatuts, al present Reglament, o als acords de l’Assemblea General, quan ha concorregut engany o mala fe o, sense proposar-li-ho, tinga una gran transcendència pública o cause perjuís materials o morals de molta consideració, i en concret les següents:

1. L’incompliment de l’Estatut i Reglament de Règim Intern per part del President de la Federació o de qualsevol membre de la Junta Directiva. [Molt greu, Estatut, 46]

2. Quan la Junta Directiva de la Federació incomplix la no convocatòria d’una Assemblea general sol·licitada pels socis, segons l’article 53.D del Reglament de Règim Intern [Molt greu].

3. L’incompliment de la potestat disciplinària d’acord amb el que disposa el Capítol sobre el Règim Disciplinari i Jurisdiccional per la Federació. [Molt greu, Reglament, capítol XI i article 57.K]

4. Les actuacions dels membres de la Junta Directiva de la Federació que puguen adoptar-se en l’àrea econòmica i financera de la Federació que contravinguen les disposicions dels Estatuts o del Reglament de Règim Intern, exceptuant els membres de la Junta Directiva que hagen votat en contra de l’acord del qual es derive la responsabilitat. [Molt greu, Reglament, 63]

Article 106.- Quan es comet dos vegades una infracció lleu, es convertix automàticament en falta greu i a la següent vegada la greu es convertix en falta molt greu.

a.  Les infraccions lleus comportaran una sanció consistent en una amonestació verbal (podent ser in situ o en una reunió, a tal vegada efecte, en la seu social de la Federació) o per escrit (entregant-se en mà en una reunió o entregada al President de la Comparsa perquè l’entregue al destinatari).

b.  Les infraccions greus comportaran una de les següents sancions (l’òrgan resolutori establirà si s’imposa una de les tres o, segons el cas, es poden imposar les tres) :

•    Expulsar o retirar a l’infractor o infractors.

•    Suspensió d’activitat festera durant un període temporal comprés entre un mes i un any.

•    Suspensió d’activitat festera en l’acte o tasca en l’any vinent que se celebre.

c.  Les infraccions molt greus comportaran una de les següents sancions (cal deixar clar si s’imposa una de les tres o, segons el cas es poden imposar les tres) :

•    Retirat de l’acte de manera immediata.

•    Suspensió d’activitat festera entre un mínim d’un any i un màxim de tres anys.

•    Per a casos excepcionalment greus, la suspensió definitiva de l’activitat festera on s’ha comés la infracció o la pèrdua definitiva de la situació de fester.

Article 107.- Prescripció de les infraccions i de les sancions.

La prescripció de les infraccions i sancions relacionades amb la conducta associativa es regirà per les següents normes:

a.  Les infraccions lleus prescriuran al mes, les greus a l’any i les molt greus als tres anys.

b.  Les sancions prescriuran al mes, a l’any i als tres anys segons el caràcter de la infracció per la qual hagen sigut imposades (lleus, greus o molt greus, respectivament).

c.  El terme de prescripció de les infraccions es comptarà des del moment de la seua comissió. La prescripció s’interromprà per qualsevol actuació de l’òrgan que tinga la potestat disciplinària, amb coneixement de l’interessat, dirigit a instruir el procediment corresponent.

d.  El terme de prescripció de les sancions es comptarà des del dia en què conste degudament notificat l’acord d’imposició a l’infractor. La prescripció s’interromprà per qualsevol actuació encaminada a l’execució de la sanció, realitzada amb coneixement del sancionat.

Article 108.- Procediment disciplinari.

La imposició de sancions per causa d’infraccions per la conducta associativa es farà a la instrucció d’un expedient disciplinari, que s’ajustarà a les normes següents:

a.  La Comissió de Disciplina, tan prompte com tinga coneixement d’una infracció, acordarà la incoació d’un expedient disciplinari i nomenarà, d’entre els seus membres, un instructor. Este acord es comunicarà fefaentment al soci afectat.

La Comissió de Disciplina, abans d’acordar la incoació de l’expedient, podrà disposar facultativament la pràctica d’aquelles informacions prèvies que crega convenient.

b.  Una vegada iniciat l’expedient, l’instructor disposarà la pràctica de totes les actuacions i proves que crega necessàries, com la declaració de l’interessat, declaracions de testimonis, aportació de documents o qualsevol altra diligència.

En el cas que l’expedient s’haja iniciat per causa de l’incompliment del pagament de la quota de soci, l’instructor donarà un termini de 15 dies hàbils perquè el soci puga esmenar el citat incompliment.

Si l’obligació abans citada quedara restablida íntegrament, l’instructor passarà les actuacions a la Comissió de Disciplina, que resoldrà el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient i el notificarà al soci afectat.

c.  Una vegada finalitzada esta fase, l’instructor de l’expedient presentarà un informe- proposada a la Comissió de Disciplina i esta decidirà entre el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, o la imputació a l’interessat del plec de càrrecs. La decisió es prendrà per majoria simple i es comunicarà fefaentment i per escrit a l’interessat.

d.  El plec de càrrecs comprendrà una relació dels fets que s’imputen al soci i li concedirà un temps no inferior a 5 dies naturals perquè puga, per escrit, presentar el plec de descàrrecs i la proposta per a la pràctica de proves que considere dins de la seua defensa. Este escrit el traslladarà a l’instructor de l’expedient.

e.  Una vegada passat el termini de temps per a presentar el plec de descàrrec i, si fa falta, practicar les proves proposades, la Comissió dictarà resolució en el termini màxim de 20 dies hàbils.

f.   La resolució de la Comissió de Disciplina podrà ser exculpatòria per a l’expedientat, podent disposar el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o condemnatòria, amb determinació de la sanció que se li imposa. En tots dos supòsits, la resolució serà raonada, es notificarà fefaentment a l’interessat i li advertirà del recurs que procedisca, si n’hi ha, i del temps per a interposar-lo.

g.  A l’inici de l’expedient, o en qualsevol moment de la tramitació, i si les circumstàncies ho fan aconsellable, la Comissió de Disciplina podrà acordar suspendre cautelarment la condició de soci.

h.  Entre l’acord d’inici de l’expedient i la notificació a l’interessat de la resolució de la Comissió de Disciplina a la qual es referix l’apartat f), no podran transcórrer més de 3 mesos. El temps citat, que és improrrogable, suposarà la caducitat de l’expedient i l’arxivament de les actuacions.

i.   Igual procediment se seguirà, per la Junta Directiva de la Federació de Comparses, per a la imposició de sancions per causa d’infraccions de les Comparses, segons el que es disposa en l’Art. 99 de l’Estatut de la Federació. D’igual mode procedirà l’Assemblea General, quan es tracte de la imposició de sancions al President o membres de la Junta Directiva, per les infraccions previstes en relació amb els seus càrrecs en la Federació, regulades en el present capítol.

Article 109.- Recursos contra les al·legacions.

Contra els acords disciplinaris adoptats per la Comissió de Disciplina per infraccions relacionades amb la conducta associativa i també contra qualsevol altra decisió aprovada per la Junta Directiva de la Federació, podrà formular-se reclamació davant de l’autoritat judicial, en els terminis que establisca la legislació processal.

La interposició dels recursos no suspén l’executivitat dels acords del recurs, exceptuant que concórreguen circumstàncies que així ho aconsellen, a criteri de l’òrgan revisor, amb la sol·licitud prèvia raonada de l’interessat.

Article 110.- Registre de sancions.

Totes les sancions que s’imposen quedaran reflectides en els llibres de la Federació que s’establixen en els articles 79.1 i 79.4 d’este Reglament.

Les corresponents anotacions de les sancions imposades als socis quedaran cancel·lades a l’any, als dos anys i als cinc anys d’haver estat complides, segons hagen sigut imposades per infraccions lleus, greus o molt greus respectivament.

Volver al Indice —->

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Disposició transitòria a l’article 17.1 lletra d,

sobre filadas especials.

Per a aquelles Comparses que hui dia ja disposen d’alguna Filada d’este tipus, tal com ocorre amb la Comparsa Abbasires i la seua Filada “Negres del Kharib-bhe”, o amb la Comparsa Marroc´s i els seus filadas “Negres Marrakesch” i “Layas”, podran continuar d’idèntica forma fins al dia en què dita Filada “de Negres” deixe de participar en la Festa, moment en què estes Comparses tornaran a integrar-se en la norma general que afecta el tema de les Filadas Especials “de Negres”.

Sant Vicent del Raspeig, 13 de Gener de 2019

Diligències:

1. El present Reglament de Règim Intern s’aprova en l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 13 de juliol de 2007, amb l’exclusió del Capítol II.

2. Amb data 13 de juny de 2008 s’aprova el capítol II (actes que comprén la Festa)

3. Amb data 4 de juliol de 2014 es comunica, a l’Assemblea General de la Unió de Comparses, la incorporació del nom de la Comparsa Navarresos, com a nova Comparsa del Bàndol Cristià, als articles 17 i 30 d’este Reglament.

4. El present Reglament de Règim Intern, queda reformat a proposta de la Junta Directiva, aprovant-se en l’Assemblea General Extraordinària celebrada l’11 de juliol de 2016.

5. El present Reglament de Règim Intern, queda reformat a proposta de la Junta Directiva i de la Junta de Presidents, aprovant-se en l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 28 de Juliol de 2018. Es modifiquen els articles 17.4, 20, 36, 39 i 45.

6. El present Reglament de Règim Intern, queda reformat a proposta de la Junta Directiva i de la Junta de Presidents, aprovant-se en l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 13 de Gener de 2019.

Es modifiquen els articles 20 i 21 perquè, encara que el Reglament de Règim Intern de la Federació Unió de Comparses de Moros i Cristians Ber-Largas, conforme està redactat, garantix l’equilibri necessari entre els drets fonamentals recollits en els articles 14 i 22 de la Constitució Espanyola, no obstant això, es planteja la present reforma amb la finalitat de regular aquells desajustaments d’interpretació que en algun moment de la història de la nostra Festes hagen sigut autoritzats sense comptar amb la modificació estatutària.

Tornar al index —>